În data de 31 octombrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 21.578 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, a metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare.

În continuare vom prezenta principalele aspecte cuprinse în noul Ordin, dar și măsurile pe care acesta le prevede începând cu 1 ianuarie 2023, atunci când va fi abrogat Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 350 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare.

După cum se menționează în referatul de aprobare al Ordinului, în scopul operaționalizării facilităților fiscale acordate de statul român în vederea impulsionării domeniului cercetare-dezvoltare şi inovare și având în vedere necesitatea creării cadrului normativ subsecvent necesar aplicării efective a normelor existente, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării clarifică cadrul legislativ astfel:

Se constituie Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD).

Astfel, Registrul național al experților are o structură cadru predefinită constituită pe domenii de cercetare-dezvoltare și conține informații despre experți, aceștia putând opta pentru un singur domeniu și cel mult 3 subdomenii de cercetare-dezvoltare aferente Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă - SNCISI 2022-2027.

Administrarea REXCD este asigurată de direcția de specialitate din cadrul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, aceasta asigurând organizarea, verificarea și actualizarea conținutului REXCD, putând propune modificarea conținutului ori de câte ori este necesar în vederea rezolvării eventualelor disfuncționalități.

Se aprobă metodologia de selecție pentru Corpul de experți

În cadrul acestei metodologii sunt menționate condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către candidați, respectiv:

  • deținerea titlului științific de doctor
  • apartenența la următoarele categorii de personal: personal de cerecetare-dezvoltare sau cadre didactice universitare

Totodată, mai sunt menționate aspecte referitoare la funcția și gradul profesional pe care aceștia le ocupă, respectiv funcția didactică (profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar).

De asemenea, sunt precizate condițiile de selecție ce trebuie îndeplinite cumulativ în vederea înscrierii în Corpul de experți. Printre acestea se numără următoarele: candidații trebuie să fie încadrați într-o unitate de cercetare-dezvoltare, să aibă experiență în derularea de activități de cercetare-dezvoltare pe o perioadă de minimum 5 ani în proiecte de cercetare-dezvoltare și să dețină competențe corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită înscrierea. Totodată, alte condiții necesare de îndeplinit de către candidați, sunt ca aceștia să aibă experiență în evaluarea proiectelor de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale și experiență în calitate de director, responsabil de proiect sau responsabil pachet de lucru.

Procesul de selecție al experților în Corpul de experți și înscrierea acestora în REXCD este gestionată de direcția de specialitate din cadrul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Astfel, anunțul pentru selecția experților se va afișa pe pagina web a acesteia cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea termenului de depunere a candidaturilor. Astfel, Ordinul conține prevederi și referitoare la tipul documentației ce trebuie inclusă în dosarul fiecărui candidat, cum ar fi cererea de înscriere în Corpul experților cu menționarea domeniilor de cercetare-dezvoltare, fotocopie după cartea de identitate, CV-ul, memoriu de activitate, etc..

Se aprobă normele metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare

Astfel, în aceste norme sunt menționate principalele etape de efectuare a expertizelor, respectiv:

Etapa I – solicitarea expertizei

Contribuabilul solicită autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare desemnarea unui expert prin transmiterea unei cereri de expertiză, conform unei structuri cadru prezentate în cadrul anexelor la Ordin.

Etapa II – desemnarea unui expert din REXCD

Modalitatea de desemnare a unui expert constă în identificarea acestuia în funcție de domeniul de cercetare-dezvoltare cu care corespunde, apoi în verificarea disponibilității acestuia. Astfel, în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de expertiză, vor fi comunicate contribuabilului datele de contact ale expertului desemnat.

Etapa III – încheierea contractului de expertiză

Următorul pas în vederea încheierii contractului de expertiză este reprezentat de semnarea de către expert a unei declarații de confidențialitate, incompatibilitate și de imparțialitate cu privire la obiectul expertizei, urmată de transmiterea de către contribuabil a comenzii de expertiză către expert, conform modelului cadru.

În ceea ce privește stabilirea prețului contractului de expertiză, acesta se agrează prin negociere, tariful orar brut fiind orientativ în jur de 50 EUR/oră echivalent în lei, întrucât poate varia în funcție de complexitatea procesului de expertiză. De asemenea, numărul orelor prestate se stabilește în funcție de necesitatea și complexitatea procesului de expertiză.

Astfel, sunt prevăzute 3 clase de complexitate ale procesului de expertiză în vedere certificării, fiecare având un număr orientativ de ore asociate procesului:

  • Clasa A – dacă nu sunt necesare informații suplimentare față de cele transmise de către contribuabil, numărul de ore asociat procesului fiind de 20-25 ore;
  • Clasa B – dacă sunt necesare informații suplimentare față de cele transmise de către contribuabil, numărul de ore asociat procesului fiind de 25-30 ore;
  • Clasa C – dacă se impune o vizită la sediul solicitantului, numărul de ore asociat procesului fiind de 30-35 ore.

Etapa IV – realizarea expertizei

În cadrul acestei etape, expertul analizează informațiile și documentele puse la dispoziție de contribuabil, urmând să elaboreze raportul de expertiză prin care certifică (sau nu) activitățile ca fiind de cercetare-dezvoltare.

În situația în care contribuabilul are obiecții cu privire la conținutul raportului de expertizăe emis, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare inițiază cu celeritate un proces de conciliere în vederea soluționării diferendului în spiritul ajungerii la un acord cu privire la conținutul și concluziile raportului de expertiză.

În plus, se menționează că, dacă prin raportul de expertiză activitățile analizate sunt încadrate ca fiind activități de cercetare-dezvoltare, expertul este cel care întocmește și semnează certificatul de expertiză, certificat care, împreună cu raportul de expertiză, se transmite autorității de stat în vederea avizului de conformitate și înregistrării în registrul de evidență a certificatelor de expertiză. Prin urmare, certificatul de expertiză este documentul care atestă încadrarea activităților ca fiind activități de cercetare-dezvoltare, putând fi utilizat în raport cu organele de control fiscal.

Mai este de menționat faptul că, ulterior, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate iniția o verificare a procesului de expertiză în cadrul căreia se realizează un raport de verificare prin care, atât contribuabilul, cât și expertul sunt informați cu privire la concluziile verificării.

Totodată, în cazul în care contribuabilul dorește să conteste concluziile raportului de expertiză, Ordinul menționeză că acesta se poate adresa instanțelor de judecată abilitate.

Ca o notă suplimentară, se menționează că, pentru activitățile de expertizare și certificare inițiate în anul 2022, experții nominalizați prin Ordinul anterior au posibilitatea de a le finaliza până la data de 31.01.2023, reprezentând o dispoziție tranzitorie.

Comentariu KPMG

Prin introducerea acestui Ordin considerăm că Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării dorește să vină în sprijinul contribuabililor oferind posibilitatea certificării activităților de cercetare-dezvoltare, într-un cadru mult mai organizat și, de asemenea, care oferă un grad ridicat de confort în cazul unei inspecții fiscale.

Cu toate acestea, având în vedere volumul documentației ce trebuie completată/depusă pentru a obține certificarea proiectelor, acest proces poate deveni totodată unul anevoios din perspectiva contribuabililor.

Totuși, prin constituirea Registrului experților, se intenționează crearea un cadru transparent, obiectiv și predictibil pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare. De asemenea, modalitatea de desfășurare a procesului este îmbunătățită, întrucât autoritatea legislativă a pus la dispoziție modele cadru pentru fiecare document necesar în vederea expertizei, atât pentru contribuabili, cât și pentru experți.