Măsuri fiscale: clarificări fiscale, prorogarea unor termene, amnistierea dobânzilor și penalităților fiscale

Măsuri fiscale

OUG 19/2021 prevede modificări ale Codului fiscal, măsuri ce vizează prorogarea unor termene legate de amnistierea obligațiilor fiscale accesorii datorate de contribuabili aferente debitelor restante la 31 martie, noi măsuri cu privire la amnistierea obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale stabilite în urma inspecțiilor fiscale sau verificărilor situației fiscale personale în derulare la data de 29 martie 2021, sau începute după această dată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, eșalonarea la plată.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Actul normativ adoptat
În Monitorul Oficial nr. 315 din data de 29.03.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Reglementări în domeniul fiscal

1. Impozitul pe venit

S-a clarificat modul de distribuire a costului cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fără personalitate juridică, respectiv deducerea acestora se va efectua de către fiecare asociat din impozitul anual datorat, proporțional cu cota de participare avută în asociere, conform contractului de asociere.

2. Taxa pe valoarea adăugată

În vederea corelării prevederilor legale în ceea ce privește regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al alimentelor destinate consumului uman (transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare nu constituie livrare de bunuri), s-a eliminat referirea la bunurile de natură alimentară din cadrul prevederilor art. 286 alin. (1) litera c) din Codul fiscal care reglementează baza de impozitare a TVA.

S-a eliminat de la art. 297 alin. (3), care conține prevederi privind amânarea dreptului de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, o referire eronată la dispozițiile art. 313 alin. (10) din Codul fiscal, care reglementează obligativitatea ținerii evidențelor de către persoanele impozabile care comercializează aur de investiții.

Se exceptează de la preluarea în decontul de taxă sumele reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
Se aduc clarificări privind declararea tranzacțiilor cu persoane impozabile înregistrate în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Astfel, în declaraţia recapitulativă nu trebuie incluse operaţiunile realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu excepţia operaţiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord (pentru care ar trebui să se folosească prefixul XI).

Comentariu KPMG

Subliniem faptul că modificarea adusă prin Ordonanța de urgență este ambiguă și poate lăsa loc de interpretări. Deși, strict conform noilor modificări aduse de Ordonanța de urgență se poate interpreta că nicio tranzacție intracomunitară cu parteneri, persoane impozabile stabilite în Regatul Unit al Marii Britanii nu ar mai trebui declarată în Declarația recapitulativă, considerăm că această interpretare nu este intenția legiuitorului.

3. Măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități

Se prelungește perioada în care contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pot beneficia de scutire de impozit, cu încă 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

4. Reglementări fiscale referitoare la educația timpurie

Întrucât noile reguli fiscale reglementate s-au dovedit insuficiente pentru a permite aplicarea în practică a facilității fiscale privind educația timpurie, s-a stabilit suspendarea acestor prevederi începând cu data de 1 aprilie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Reglementări în domeniul procedurilor fiscale

Restructurarea obligațiilor bugetare potrivit OG 6/2019

A fost prelungit din nou termenul, care ar fi expirat la 31 ianuarie 2021, până la care contribuabilii pot solicita restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii restante la data de 31 decembrie 2020 potrivit OG nr. 6/2019. Astfel, notificarea privind intenția de restructurare poate fi depusă până pe data de 31 septembrie 2021, iar termenul de depunere a solicitării de restructurare la organul competent devine 31 ianuarie 2022.
Pentru debitorii care au depus deja notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021, adică 29 martie 2021, dar nu solicită restructurarea obligațiilor bugetare până la data de 30 iunie 2021, executarea silită începe sau continuă. Similar, pentru debitorii care depun notificarea menționată mai sus după data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de șase luni de la data depunerii notificării, executarea silită începe sau continuă, după caz.

Rambursarea TVA

Se prorogă termenul privind rambursarea TVA fără control anticipat până la data de 31 ianuarie 2022.

Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență

Se prorogă termenul de depunere a cererii pentru solicitarea acordării eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv.

Anularea unor obligații accesorii

Se prorogă termenul privind anularea obligațiilor accesorii prevăzute de OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Se introduc noi prevederi cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 29 martie 2021 sau începute după această dată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, în anumite condiții privind plata obligațiilor bugetare principale și depunerea cererii de anulare. Momentan pentru aceste prevederi nu există încă o procedură de aplicare.

Comentariu KPMG

Noile prevederi sunt binevenite în întâmpinarea nevoilor contribuabililor. Remarcăm, însă, în ceea ce privește accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale derulate în perioada 14 mai 2020 (când a intrat în vigoare OUG 69/2020) și 29 martie 2021 (când a intrat în vigoare OUG 19/2021) au rămas în afara aplicării amnistiei (atât a OUG 69/2020 cât și a OUG 19/2021). Sperăm că acest regim discriminatoriu să fie urgent revizuit de autorități.

Ca o notă de închidere, reamintim importanța măsurilor privind restructurarea obligațiilor bugetare potrivit OG 6/2019, ce reprezintă un proces complex și de durată. Gestionarea întregului proces necesită cunoștințe și experiență în domenii variate, precum fiscalitate, analiză financiară, evaluare, asistență juridică și asistență specifică practicienilor în insolvență.

Ce trebuie făcut?

  • Evaluarea eligibilității contribuabilului pentru aplicarea restructurării fiscale;
  • Întreprinderea tuturor demersurilor administrative pentru gestionarea procesului de intrare în procedura de restructurare fiscală;
  • Întocmirea planului de restructurare fiscală și a testului creditorului privat prudent;
  • Monitorizarea implementării planului de restructurare fiscală, inclusiv modificări ulterioare ale acestuia;
  • Finalizarea planului de restructurare și obținerea deciziei de finalizare din partea autorităților fiscale;

Echipa KPMG vă poate oferi întreg suportul necesar cu privire la acțiunile descrise mai sus.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte