O.U.G. 92/2020 - măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice

O.U.G. 92/2020 - măsuri active de sprijin

Noile măsuri vizează decontarea unei părți din salariu pentru o perioadă de 3 luni din bugetul asigurărilor pentru șomaj angajatorilor ai căror salariați au avut contractele de muncă suspendate, precum și plata unor sume către angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani. Totodată, se prevede și plata unor sume către angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Măsurile reprezintă un sprijin acordat angajaților și angajatorilor în vederea reluării activității economice și menținerii forței de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, dar își propun, pe de altă parte, și impulsionarea angajatorilor de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din domenii pentru care activitatea se va menține restricționată.

Măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor

În Monitorul Oficial numărul 459 din data de 29.05.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 92/2020. Potrivit acesteia, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (i.e. indemnizație de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor de șomaj), dar și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (i.e. indemnizație de șomaj tehnic suportată din bugetul angajatorului), beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea nr. 6/2020. Aceste prevederi se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.

Angajatorii ce vor beneficia de această prevedere vor avea obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Obligația nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Pentru a putea deconta sumele mai sus menționate, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile acestei Ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Tot prin intermediul Ordonanței de urgență nr. 92/2020, a fost modificat art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, astfel, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea restricțiilor, posibilitatea acordării indemnizațiilor prevăzute la art. XI şi art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente pot opta fie pentru aplicarea prevederilor acestei ordonanțe referitoare la decontarea din bugetul asigurărilor de șomaj a unei părți din salariu, fie pentru suspendarea contractelor de muncă ale salariaților în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Comentariu KPMG

Considerăm că, având în vedere prevederile mai sus menționate, angajatorii pot solicita decontarea a 41,5% din salariul de bază al salariaților și în cazul în care aceștia beneficiază de concediu de odihnă, zile libere plătite sau au contractul de muncă suspendat conform prevederilor art. 52, alin. (3) din Codul Muncii, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână.

Măsuri pentru impulsionarea angajatorilor de a atrage forţă de muncă disponibilă

O altă modificare face referire la angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, dar și la angajatorii care încadrează în muncă persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Aceștia primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categoriile menționate mai sus, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-au decontat sumele.

Sumele se acordă pentru plata salariului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele se acordă și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute în Ordonanța de urgență sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care s-a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte