Marinella Senatore

Marinella Senatore este o artistă multidisciplinară a cărei practică se caracterizează printr-o puternică dimensiune participativă și un dialog constant între istorie, cultura populară și structurile sociale. Prin diverse ansambluri, Senatore regândește natura politică a formațiunilor colective și oferă publicului o oportunitate de a genera schimbări sociale. Impletindu-se cu experiențele autobiografice personale ale artistei și cu narațiunile împărtășite colectiv, practica ei cuprinde colaj, performance, sculptură, fotografie și video.

Lucrările lui Senatore au devenit un simbol al societății în care individul poate genera mișcare, forță, energie care transformă întreaga realitate doar dacă este activată și conectată la ceilalți. Deși împrumută unele elemente din activism, feminism și angajament politic, practica lui Senatore nu poate fi circumscrisă unor astfel de concepte întrucât scopul său este mult mai larg: crearea unui mecanism capabil să genereze energie prin punerea în mișcare a ceva care există deja, incluzand aici si privitorul. În 2013, Senatore a fondat The School of Narrative Dance, o școală nomadă axată pe învățarea neierarhică și emancipare. Școala multidisciplinară, concepută ca un teren alternativ de antrenament, se caracterizează prin ateliere gratuite care implică grupurile locale și publicul larg prin procesiuni energice și pline de suflet, în care artistul și participanții orchestrează împreună narațiuni, creând noi conexiuni între relațiile contemporane.

Marinella Senatore is a multi-disciplinary artist whose practice is characterised by a strong participatory dimension and a constant dialogue between history, popular culture and social structures. Through various assemblies, Senatore rethinks the political nature of collective formations and presents an opportunity for the public to generate social change. Intertwining with the artist's personal autobiographical experiences and collectively shared narratives, her practice encompasses collage, performance, sculpture, photography and video.

Senatore's works have become a symbol of society where the individual can generate movement, strength, energy that transforms the entire reality only if activated and connected to the others. While borrowing some elements from activism, feminism and political engagement, Senatore's practice cannot be circumscribed within such concepts as its purpose is much broader: the creation of a mechanism capable of generating energy by setting in motion something that already exists, including the viewer. In 2013, Senatore founded The School of Narrative Dance, a nomadic school focused on non-hierarchical learning and emancipation. The multidisciplinary school, conceived as alternative training ground, is characterised by free workshops engaging local groups and the general public through energetic and soulful processions, where the artist and participants together orchestrate narratives, tracing new connections between contemporary relations.