• 1000

Oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu i realizacji strategicznych przedsięwzięć budowalnych oraz infrastrukturalnych realizowanych przez klientów publicznych i prywatnych. Doradzamy przy tzw. „trudnych sprawach” w obszarze budownictwa, które pojawiają się w trakcie długich procesów inwestycyjnych. Działamy na styku inżynierii, ekonomii, finansów i prawa.

Dlaczego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie inwestycji budowlanych?

Ikona: Przygotowanie do inwestycji 1

W projektach infrastrukturalnych występuje znaczny rozdźwięk pomiędzy teoretycznymi podstawami zarządzania projektami a stosowaną praktyką, wynikającą m.in. z zawieranych umów z projektantami czy wykonawcami.

Ikona: Przygotowanie do inwestycji 2

Przyglądając się różnym projektom z bliska można dostrzec, że błędy zarówno w przygotowaniu, jak i realizacji przedsięwzięć powtarzają się. Celem inwestora powinno być zatem uniknięcie ich już we wczesnej fazie projektu, aby ograniczyć ryzyko związane z realizacją.

Doradztwo inżynieryjne odpowiedzią na wyzwania firm związane z projektami inżynieryjnymi

Budownictwo jest jednym z sektorów wywierających istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki oraz wspierającym transformację przemysłu i energetyki. W sektorze budowlanym w Polsce, inwestycje publiczne generują ok. 50% produkcji budowlano-montażowej. Wahania koniunktury w sektorze budownictwa związane z cyklami perspektyw finansowych Unii Europejskiej wpływają na relatywnie niską marżowość tego sektora, niższą niż w pozostałych gałęziach gospodarki. Duża wartość inwestycji czy wysokie obroty oznaczają niewielką marżę. Ponadto  sytuację komplikują restrykcyjne kontrakty, nie ułatwiające realizacji projektów. Każde zawahanie się cen powoduje, że poziom rentowności netto gwałtownie się zmienia, przybierając nawet wartości ujemne.

Zawirowania gospodarcze powodują, że branża budowlana charakteryzuje się dużą niepewnością. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie jest od roku 2020 zdecydowanie ujemny, co oznacza, że jest oceniany przez branżę jako zły. W tym niesprzyjającym otoczeniu są i będą realizowane strategiczne projekty transformacyjne w infrastrukturze i przemyśle. 

Co zyskasz dzięki pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych?

Przygotowanie realizacji (inwestycji)

Wsparcie w zakresie przygotowania i konstrukcji realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

KORZYŚCI: Ograniczenie ryzyka związanego z realizacją, a co za tym idzie kosztów realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych.

Organizacja inwestycji

W tym m.in. opracowanie planu zamówień, opracowanie SIWZ oraz zasad kryteriów wyboru ofert, przygotowanie umów, (warunki szczególne, mechanizmy płatności, rozliczenia, gwarancje, zabezpieczenia) klauzul i mechanizmów waloryzacji.

KORZYŚCI:

 • Wybór doświadczonego i rzetelnego wykonawcy, ograniczenie ryzyka wydłużenia realizacji inwestycji i wzrostu kosztów.
 • Zawarcie elastycznego i precyzyjnego kontraktu ułatwiającego realizację oraz zmniejszającego ryzyko sporów.

Waloryzacja

Analizy kalkulacji waloryzacyjnych sporządzonych przez strony kontraktu lub obliczanie wartości waloryzacji wykonane przez niezależnych ekspertów.

KORZYŚCI: Ograniczenie ryzyka nadużyć oraz nadmiernego wzrostu kosztów realizacji kontraktu.

Roszczenia (analiza roszczeń)

Wsparcie w wypracowaniu porozumienia między stronami, analiza składanych roszczeń pod względem biznesowym, ekonomicznym i prawnym, wspieranie klientów w negocjacjach.

KORZYŚCI: Uzyskanie satysfakcjonującego porozumienia między stronami, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ewentualnego postępowania sądowego.

Audyty inwestycji

Kompleksowe audyty realizacji inwestycji.

KORZYŚCI:

 • Weryfikacja poprawności prowadzenia i realizacji projektu.
 • Eliminacja błędów w realizacji.
 • Ograniczenie ryzyka niewłaściwej realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych.

Wsparcie KPMG w projektach inżynieryjnych i inwestycjach w infrastrukturę

Projekty inwestycyjne muszą być określone, tzn. sformułowane, a także ocenione w kategoriach techniczno-ekonomicznych i finansowych możliwości ich realizacji. Niewłaściwemu przygotowaniu projektów towarzyszy bowiem ryzyko marnotrawstwa zasobów i niedostatecznego wykorzystania możliwości finansowania, głównie ze źródeł zewnętrznych.

Przebieg procesu inwestycyjnego oraz czas jego trwania zależy od skali, złożoności oraz specyfiki planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Proces inwestycyjny ma kilka następujących po sobie etapów, a jego złożoność sprawia, że praktycznie każda inwestycja stanowi naprawdę spore wyzwanie dla inwestora.

Bazując na doświadczeniach ekspertów KPMG i standardach realizacji inwestycji, rekomendujemy realizowanie procesu inwestycyjnego w podziale na fazy, które lepiej oddają specyfikę procesu inwestycyjnego oraz działania niezbędne do podjęcia na poszczególnych jego etapach.

Organizacja inwestycji i Plan Zamówień

Przygotowujemy obiektywny i niezależny plan organizacyjny inwestycji. Pomagamy podzielić daną inwestycję w taki sposób, aby jej etapy odpowiadały potrzebie publicznej i aby uciążliwości realizacyjne były jak najmniejsze. 

Sporządzenie SIWZ z uwzględnieniem nowatorskich zasad kwalifikacji wykonawców i pozacenowych kryteriów wyboru ofert

Pomagamy przygotować specyfikacje lub programy funkcjonalno-użytkowe w sposób umożliwiający zastosowanie zasady równego dostępu do zamówień i rzetelności wypełnienia potrzeby publicznej.

Przygotowanie umów w budownictwie: warunki szczególne, mechanizmy płatności, rozliczenia, gwarancje, zabezpieczenia

Proponujemy takie warunki umowy, aby ryzyko konfliktu i nieukończenia projektu w zakładanym standardzie, budżecie i terminie było jak najmniejsze

Wspieramy klientów w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz prawno-organizacyjnym, jak również w zakresie monitorowania postępów rzeczowo-finansowych projektu. 
 • Przygotowujemy procedury projektowe: strukturę organizacyjną projektu, plan komunikacji i podejmowania decyzji, procedury zarządzania ryzykiem, zmianą, komunikacją i dokumentacją, procedury raportowania i monitorowania, zarządzania budżetem i harmonogramem.
 • Bierzemy czynny udział w zarządzaniu projektem na poziomie strategicznym i operacyjnym, wspieramy klientów w terminowym i rzetelnym wypełnianiu zobowiązań wynikających z umów o finasowanie.
 • Przygotowujemy i prowadzimy harmonogram realizacji projektu oraz monitorujemy postępy w zakresie rzeczowo-finansowym.
 • Zarządzamy ryzykiem – identyfikujemy ryzyka i zagadnienia projektowe oraz tworzymy rozwiązania i sposoby im przeciwdziałania.
 • Wdrażamy i realizujemy procedury projektowe, przygotowujemy dokumentację, raporty, projekty pism czy prezentacje dotyczące stanu realizacji projektu.
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie zaproponowanej metodyki i organizacji projektu.

Dzięki naszej dogłębnej znajomości zasad zarządzania kosztami w budownictwie, potrafimy wyliczyć wartość waloryzacji, doradzić kiedy należy się płatność, co może podlegać odbiorowi i zapłacie, w jakim przypadku należy dokonać potrącenia i w jakiej wysokości, tak aby w danej sytuacji rozliczenie można było uważać za sprawiedliwe.

Sprawy sporne na tle inwestycji budowlanych na całym świecie są podobne: dotyczą uznania wypełnienia wzajemnych obowiązków kontraktowych stron oraz zmiany wynagrodzenia, terminu i zakresu. W Polsce od kilkunastu lat trwa dyskusja o roli stron w kontrakcie publicznym, o roli inżyniera, wzorcowych warunkach kontraktu, alokacji ryzyka i standardowych realizacji inwestycji.

Dogłębna znajomość branży budowlanej pozwala nam sporządzić obliczenia wartości umów, obliczyć wartości waloryzacji kontraktów budowlanych, dokładnie przekalkulować wartości robót zamiennych i aneksów do umów czy zrobić audyt kalkulacji sporządzonych przez strony, zwłaszcza w zakresie trudnych tematów kosztów wydłużenia czy kosztów pośrednich. Ponadto, wydajemy stosowne opinie poparte analizami biegłych rewidentów, biegłych sądowych z zakresu budownictwa oraz specjalistów z zakresu tworzenia harmonogramów.

Umowy związane z procesami inwestycyjnymi charakteryzują się dużą ilością sporów wokół tego czy dane działanie, roboty lub ryzyko leżą po stronie wykonawcy bądź zamawiającego. W Polsce, w wielu projektach inwestycyjnych funkcjonuje Inżynier Kontraktu, który powinien rozstrzygać wnioski, zapytania i roszczenia stron w tych sprawach.

Udział niezależnego eksperta w takich sporach jest ważny, ponieważ wydaje on opinię na temat zasadności danego roszczenia, uwzględniając okoliczności inżynieryjne, prawne i komercyjne zapisy umowy, jak również ogólne przepisy prawa, standardy SCL oraz zasady kosztorysowania.

Na początku prac związanych z wypracowaniem porozumienia zapoznajemy się ze stanem składanych roszczeń. Następnie problem jest analizowany pod względem biznesowym, ekonomicznym i prawnym, gdyż aspekty te z reguły są ze sobą ściśle powiązane. Powstała na bazie analiz opinia uwzględnia wskazanie dowodów, na bazie których biegły wydaje opinię dotyczącą opisu stanu faktycznego, który jest przedmiotem danego postępowania.

Audyt realizacji inwestycji polega na dokonaniu oceny prawidłowości realizowanego procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji obszarów wrażliwych, które mogą doprowadzić do powstania nieprawidłowości. Następnie proponowane są wszelkiego rodzaju działania, które mogą zoptymalizować wspomniany proces inwestycyjny w przyszłości.

Przeprowadzane przez nas audyty realizacji inwestycji obejmują m.in. ocenę prawidłowości, adekwatności, legalności i racjonalności działań podczas przeprowadzanych dotychczas prac.

Weryfikujemy poprawność prowadzenia i realizacji projektu pod kątem:

 • zgodności z uregulowaniami obowiązującymi w przedsiębiorstwie;
 • poprawności prowadzenia projektu zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • poprawności procesu wyboru kontrahentów realizujących prace w ramach projektu;
 • analizy zawartych kontraktów na pomoc techniczną przy realizacji inwestycji.

Nadzwyczajne okoliczności, takie jak epidemia czy konflikt zbrojny, skutkują m.in.:

 • zaburzeniami łańcuchów dostaw;
 • nadzwyczajnymi zarządzeniami władz;
 • niedoborami surowców, materiałów oraz pracowników;
 • ograniczeniami w przemieszczaniu się osób.

Takie okoliczności wpływają negatywnie na realizację zawartych już kontraktów, w tym na wynagrodzenie wykonawców. W sytuacjach nadzwyczajnych okazuje się również, że terminowe wykonywanie umów jest niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe. Może również zajść potrzeba uchylenia się od roszczeń lub powstrzymania od zapłaty za niewykonane świadczenia. W takich sytuacjach szybka i sprawna analiza pozwoli ocenić, jakie prawa przysługują w zakresie niewykonywania umów.

Jak pomagamy naszym klientom w trudnych czasach?

 • Wspieramy przy renegocjowaniu umów i polubownym rozwiązywaniu sporów.
  Oferujemy doradztwo w przypadku konieczności renegocjowania umów polegające m.in. na udziale w negocjacjach, czy przygotowywaniu aneksów do umowy odpowiadających potrzebom obu stron.
 • Przygotowujemy niezależną ocenę sytuacji biznesowej i prawnej związanej z wykonywaniem poszczególnych umów.
  Dokładnie analizujemy umowy i wskazujemy, czy przewidują one szczególne zapisy na wypadek siły wyższej i co wynika z tych zapisów.
 • Na podstawie niezależnych analiz wyliczamy należne kwoty wynagrodzenia dodatkowego dla kosztów bezpośrednich i pośrednich kontraktów budowlanych.

O nas

Jesteśmy Zespołem Engineering Projects Advisory. Specjalizujemy się w szeroko rozumianym doradztwie w trudnych sprawach budownictwa. Zatrudniamy wyjątkowych ekspertów i specjalistów: ekonomistów budowlanych, specjalistów ds. roszczeń, inżynierów z doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych.

Ikona: Orgfanizacja inwestycji

Pomogliśmy kilkudziesięciu przedsiębiorstwom w organizacji inwestycji podejmując działania takie jak: opracowanie planu zamówień, strategii kontraktacji, konstrukcji zapisów umownych, SIWZ, a także wsparcie w trakcie wyboru wykonawców.

Ikona: duża wartość projektu

Wspieraliśmy w realizacji kilkudziesięciu projektów o dużej wartości (przeszło 1 mld zł).

Ikona: ugoda

Pomogliśmy klientom w doprowadzeniu do ugody na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Ikona: kompleksowe audyty

Przeprowadziliśmy kompleksowe audyty projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 10 mld zł.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria

Więcej o budownictwie, nieruchomościach i infrastrukturze