Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne

Pomożemy Państwu zapobiegać sytuacjom kryzysowym, upadłościom oraz postępowaniom egzekucyjnym.

Pomożemy zapobiegać sytuacjom kryzysowym, upadłościom oraz postępowaniom egzekucyjnym.

Prowadzenie przedsiębiorstwa to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Dynamiczny rynek sprawia, że przedsiębiorcy muszą być elastyczni i niejednokrotnie podejmować ryzykowne decyzje. Takie zasady obowiązują w prawidłowo funkcjonującej gospodarce rynkowej, w której odpowiedni system prawny zadziała, gdyby coś się nie udało.

W odpowiedzi na te potrzeby powstała ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która poprzez efektywne narzędzia prawne, stosowane przez doradców restrukturyzacyjnych oraz spółki restrukturyzacyjne, umożliwia uniknięcie lub ograniczenie skutków upadłości, przy jednoczesnym dążeniu do zabezpieczenia praw wierzycieli.

Nowoczesne instrumenty, jakimi dysponują doradcy restrukturyzacyjni, dają możliwość minimalizacji negatywnych skutków w razie zagrożenia niewypłacalnością lub gdy niewypłacalność już wystąpiła, zarówno dla przedsiębiorstw przeżywających kłopoty, jak również dla ich wierzycieli. Jest to novum w polskim systemie prawnym, bowiem przed wejściem w życie Prawa Restrukturyzacyjnego, kłopoty finansowe niejednokrotnie oznaczały konieczność prowadzenia postępowania upadłościowego, które było dla przedsiębiorców ostatecznością.

KPMG Restructuring sp. z o.o. powstała w celu skupienia kompetencji i specjalistów do wspierania przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością oraz świadczenia usług licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego.

KPMG oferuje usługi związane z restrukturyzacją przedsiębiorców, a w szczególności:

 • usługi analiz poprzedzających restrukturyzację: analizę finansową, prawną oraz podatkową,
 • weryfikowanie przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości w tym przeprowadzenia przygotowanej likwidacji na podstawie ustawy Prawo upadłościowe,
 • doradztwo w procedurze wyboru postępowania restrukturyzacyjnego spośród: postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie planu restrukturyzacji, obejmującego m.in.: opis spółki, opis rynku, analizę sytuacji finansowej dłużnika, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, metody i źródła finansowania; opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawą opracowania planu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie spisu wierzytelności,
 • przygotowanie planu spłat wierzytelności,
 • opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika,
 • pełnienie następujących funkcji: nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy,
 • reprezentowanie uczestników w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 • doradztwo transakcyjne oraz pomoc w uzyskaniu finasowania i pomocy publicznej,
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli,
 • negocjacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi; wypracowanie kluczowych warunków stand-still,
 • pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki,
 • wycena akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • kontrola i okresowy monitoring działalności dłużnika,
 • identyfikacja aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży,
 • koordynacja prac doradców wierzycieli,
 • wykorzystanie procesu restrukturyzacji do ograniczenia potencjalnych zaległości podatkowych,
 • pomoc w zbyciu składników majątkowych w sposób efektywny podatkowo,
 • doradztwo w zakresie efektywnego podatkowo dokapitalizowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością,
 • ochrona prawna osób zarządzających przed roszczeniami osób trzecich.
   

Bądź z nami w kontakcie