Zarządzający największymi firmami w Polsce prognozują zwrot inwestycji w ESG w perspektywie od 3 do 5 lat

Prezesi biorący udział w badaniu przyznają, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową.

Prezesi że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową.

  • 1000

76% prezesów z Polski biorących udział w badaniu KPMG deklaruje, że w pełni wdrożyło praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) w swojej działalności, koncentrując się na tworzeniu wartości. Jednocześnie większość z nich uważa, że na zwrot z inwestycji w ESG trzeba poczekać od 3 do 5 lat. Prezesi biorący udział w badaniu przyznają, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową. Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zwracają również uwagę, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie można zaobserwować rosnący poziom kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności.

Faktyczne minimalizowanie wpływu działalności człowieka na środowisko wymaga konkretnych zmian i to w przyspieszonym tempie. Z raportu „KPMG CEO Outlook” wynika pilna potrzeba działań w obszarach ESG, które mają ogromne znaczenie zarówno dla danej organizacji, jak i dla całego społeczeństwa. Blisko 80% respondentów z Polski deklaruje, że w pełni wdrożyło praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) w swojej działalności, koncentrując się na tworzeniu wartości. Większość z nich – 76% wskazań, uważa, że na zwrot z inwestycji muszą poczekać od 3 do 5 lat.

Niewystarczające postępy w zakresie ESG

W badaniu KPMG połowa prezesów największych firm przyznała, że ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców. Jest to pesymistyczna statystyka zważywszy na fakt, że już niedługo cała grupa spółek branych pod uwagę w badaniu może zostać pociągnięta do poważnych konsekwencji w wyniku nowych regulacji związanych z atestacją raportów niefinansowych. Wśród głównych, negatywnych skutków wynikających z niespełniania oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do deklaracji w obszarze ESG respondenci z Polski wskazują na wyższe koszty i trudności w pozyskiwaniu finansowania. Na kolejnych miejscach, najczęściej wskazywanych konsekwencji, są obawy o przedłużenie obecnej kadencji zarządu oraz trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zaangażowania u obecnych pracowników i z rekrutacją kandydatów.

8 na 10 osób zarządzających największymi spółkami w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie można zaobserwować rosnący poziom kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności. Większość ankietowanych prezesów z Polski przyznaje, że uzyskanie różnorodności w miejscu pracy wymaga wprowadzenia zmian w przywództwie na wyższym szczeblu oraz potwierdza, że osiągnięcie równości płci w zarządzie pomoże im zrealizować ambicje dotyczące wzrostu. W ramach działań w zakresie programów społecznych 68% prezesów z Polski, biorących udział w badaniu KPMG, potwierdza inwestowanie w szereg programów zgodnych z podstawowymi wartościami wyznawanymi na całym świecie. 

Brak odpowiednich technologii przeszkodą w osiągnięciu zeroemisyjności

Prezesi biorący udział w badaniu „KPMG CEO Outlook”, zdają sobie sprawę, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową. Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności lub podobnych celów klimatycznych prezesi z Polski uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych (60% wskazań). W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek ten jest ponad dwukrotnie większy. Widoczna jest zmiana w postrzeganiu poziomu wiedzy i umiejętności personelu w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań związanych z realizacją wyznaczonych celów klimatycznych. W poprzedniej edycji badania na taką przeszkodę wskazało najwięcej respondentów z Polski, w tym roku jest to jedna z trzech najrzadziej wybieranych odpowiedzi. Jednocześnie respondenci badania podkreślają pozytywny wpływ strategii ESG na różne obszary funkcjonowania firmy. Według polskich ankietowanych najistotniejszą rolę ESG odgrywa i będzie odgrywać w kontekście pracowniczym. 32% ankietowanych wskazało na pozytywny wpływ strategii ESG na przyciąganie do pracy przedstawicieli nowego pokolenia, a 28% na wzmacnianie zaangażowania pracowników i zwiększania propozycji wartości dla pracowników (EVP).

Więcej informacji