• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

11 grudnia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotyczy on m.in. podwyższenia o 100% obowiązujących limitów uprawniających do jednorazowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią projektu, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących nowych struktur logicznych JPK_KR dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesyłać do 29 grudnia 2023 r. na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl

1 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zdaniem MF, analiza przepisów dotyczących porozumienia inwestycyjnego oraz dotychczasowe doświadczenia z tym instrumentem prowadzą do wniosku, iż jest zasadna przebudowa tego instrumentu. W związku z powyższym opracowano założenia nowego modelu porozumienia inwestycyjnego.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, które – w opinii MF – pozwolą na wypracowanie modelu porozumienia inwestycyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom inwestorów oraz zapewniał im większe wsparcie na etapie planowania oraz w toku realizacji inwestycji. Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi można zgłaszać do 27 grudnia 2023 r. drogą elektroniczną na adres: porozumienieinwestycyjne.konsultacje@mf.gov.pl.

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się on-line w pierwszej połowie stycznia 2024 r. (wstępna data: 12 stycznia 2024 r.).

1 grudnia 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. III FSK 248/22) dotyczący spółki, która chciała wiedzieć, czy ma obowiązek dokonywać opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jeśli dokonuje przemieszczenia napojów alkoholowych do sklepu przyzakładowego dokonującego sprzedaży detalicznej i dalej w sytuacji sprzedaży detalicznej w tymże sklepie.

Zdaniem NSA, jeżeli przedsiębiorca posiada zarówno zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jak i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i prowadząc działalność zaopatruje w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml własne punkty sprzedaży detalicznej, prowadzone na podstawie posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, występuje obowiązek zapłaty opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W wyroku z dnia 30 listopada 2023 r., sygn. I FSK 2165/19, NSA uznał, że na potrzeby zwolnienia ustawodawca wyraźnie rozróżnia pojęcia udzielenia kredytów, pośredniczenia w udzielaniu kredytów oraz zarządzania kredytami. Zdaniem sądu czynności banku po zawarciu umowy kredytowej nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, gdyż nie zawierają się w wyżej wymienionym katalogu. Nie jest możliwe także skorzystanie ze zwolnienia z art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, ponieważ czynności nie służą zawarciu umowy kredytowej z klientem bezpośrednio.

Na posiedzeniu w dniach 5 – 6 grudnia 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku;

6 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. wskazujące kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024. Limit wyniesie 234 720 złotych i został obliczony na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego na 7824 złotych.

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie