• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

21 czerwca 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej z dnia 8 maja 2023 r. w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych, w okresie korzystania przez spółkę z pomocy publicznej (sygn. DKP3.8082.1.2023). Sprawa dotyczyła analizy, czy modyfikacja stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych (ujętych w ewidencji nie później niż 31 grudnia 2020 r.) polegająca na ich obniżeniu w opisanych okolicznościach odpowiada ustawowym kryteriom unikania opodatkowania wskazanym w m.in. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. Środki trwałe będą stanowić składniki majątkowe wykorzystywane m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE oraz amortyzowane metodą liniową. Wnioskodawca planuje obniżyć stawki zasadniczo o ¾ wartości nominalnej stawek z Wykazu nie mniej jednak niż do poziomu 1%. Zdaniem Szefa KAS opisana czynność nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania.

20 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów. Celem Objaśnień jest, poza ogólnym omówieniem konstrukcji podatku od przerzuconych dochodów, przedstawienie sposobu interpretowania i stosowania omawianych przepisów w szczególności w następujących obszarach:

  • podstawa opodatkowania i sposób ujęcia specyficznych kosztów uzyskania przychodów, takich jak np. odpisy amortyzacyjne lub koszty finansowania dłużnego
  • przesłanki opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów po stronie podmiotów zagranicznych, w tym rozumienie warunku niskiego opodatkowania (sposób kalkulacji stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%), jak również badanie warunku w zakresie przekazywania przez jednostkę pośredniczącą 10% przychodów otrzymanych od podatnika
  • sposoby dokumentowania przez podatników braku spełnienia poszczególnych przesłanek opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów po stronie ich zagranicznych podmiotów powiązanych.

Ponadto, projekt zawiera cenne wskazówki dotyczące tego jak rozumieć „osiąganie większości przychodów (co najmniej 50%) z płatności pasywnych od polskich spółek”.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesłać na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl w terminie do 10 lipca 2023 r. Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. pdf) należy dołączyć ich postać edytowalną.

20 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.  Propozycje zmian służą uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości. Projekt nowelizacji przewiduje m. in.:

  • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy, a także wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych
  • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym
  • umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł)
  • wprowadzenie nowej instytucji – wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Opinię z uzasadnieniem można przesłać na adres: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl. Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2023 r.

16 czerwca 2023 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, zgodnie z którą od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Sklepy o powierzchni handlowej powyżej 200 metrów kwadratowych zobowiązane będą do zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań podlegających systemowi kaucyjnemu oraz zwrotu kaucji. Uczestnictwo w systemie mniejszych placówek handlowych będzie dobrowolne.  Sejm ma obradować nad projektem podczas posiedzenia w dniach 6-7 lipca 2023 r. Z kolei do Senatu ustawa może trafić jeszcze pod koniec wakacji. Jeżeli zaś chodzi o kwestię notyfikacji projektu na poziomie prawa unijnego, Komisja Europejska ma czas na zgłaszanie uwag do 11 września 2023 r., a Polska ma obowiązek te uwagi uwzględnić.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego odwołuje z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 31y ust. 1 tzw. ustawy covidowej terminy raportowania schematów podatkowych krajowych są zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Oznacza to, że z początkiem sierpnia nastąpi odwieszenie terminów dla raportowania schematów podatkowych spełniających wyłącznie wymogi wynikające z polskich przepisów podatkowych, a nie z dyrektywy DAC-6 (tzw. schematy podatkowe krajowe). Z kolei, zgodnie z art.  15zzr1 ustawy covidowej  po upływie 6 miesięcy licząc od 1 lipca 2023 ponownie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

W wykazie prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów dotyczącej nowej edycji programu rekompensat dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. O pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C. Dopuszcza się również wystąpienie o pomoc na podstawie kosztów ponoszonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku kwotę pomocy oblicza się wyłącznie od kosztów poniesionych na gaz ziemny i energię elektryczną przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy – pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r.  Termin na składanie wniosków o rekompensatę za pierwszy okres mija 14 sierpnia 2023 r.

W wyroku z 21 czerwca 2023 r., sygn. I FSK 686/10, NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która chciała wiedzieć, czy w przypadku gdy klient, dokona zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury VAT, należy uznać, że faktura ta staje się „fakturą pustą” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem NSA art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy faktur dokumentujących prawdziwe zdarzenia, ale wystawionych przedwcześnie. Przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT odnosi się do „pustych faktur”, tj. faktur, które nie dokumentują rzeczywistej transakcji, zdarzenia gospodarczego. Obowiązek zapłaty podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT wynika wyłącznie z faktu wystawienia tzw. pustej faktury. Jest to przepis o charakterze prewencyjnym, albowiem ma on przeciwdziałać wprowadzaniu do obiegu nierzetelnych faktur, z których nieuczciwi przedsiębiorcy mogliby wywodzić prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia przedwcześnie faktury nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT.

Komisja Europejska pracuje nad zmianami dotyczącymi podatku u źródła. Ich celem jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa procedur w Unii Europejskiej dla inwestorów, pośredników finansowych oraz organów podatkowych oraz zwalczanie nadużyć podatkowych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie w 2027 r. Zmiany mają na celu również utworzenie wspólnego unijnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Dzięki temu procedury odnoszące się do ulg w podatku u źródła mają być szybsze i skuteczniejsze. Inwestorzy posiadający zróżnicowany portfel inwestycyjny w UE będą potrzebowali tylko jednego cyfrowego certyfikatu, by móc otrzymać kilka zwrotów w ciągu jednego roku. Cyfrowy certyfikat ma być wydawany, co do zasady, w trakcie jednego dnia roboczego, licząc od daty złożenia wniosku. Ponadto, zmiany obejmą m.in. dwie procedury przyspieszone uzupełniające obecną standardową procedurę zwrotu podatku (procedura ulgi u źródła oraz system szybkiego zwrotu), a także ustandaryzowanie obowiązków sprawozdawczych.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także