• 1000

Jest 9 stycznia. Zapraszamy do kolejnego wydania „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy umożliwią m.in. przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach. Chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie. Usprawnione zostanie także korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Rząd udzieli wsparcia finansowego przedsiębiorstwom o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji, które działają w branżach wymienionych w programie. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40 proc. pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat – górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładna kwota wsparcia wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie. Pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy. Szacuje się, że wsparcie uzyska ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na program rząd przeznaczy ponad 5 mld zł.

20 grudnia 2022 r. OECD opublikowało na swojej stronie szereg nowych istotnych dokumentów w tym m.in. projektowane przepisy Konwencji Wielostronnej w sprawie podatków cyfrowych i innych zbliżonych środków, a także wytyczne w zakresie Safe Harbour oraz miarkowania sankcji. Wytyczne obejmują szczegółowe informacje na temat przejściowych CbCR Safe Harbour oraz docelowych Safe Harbour, a także przejściowego systemu zwolnień z kar. OECD opublikowało również przeznaczone do publicznych konsultacji wersje GloBE Information Return (wytyczne co do rodzaju informacji, które grupy powinny gromadzić, przechowywać i/lub zgłaszać zgodnie z zasadami GloBE) oraz zasad GloBE w zakresie Pewności podatkowej (przedstawiają one różne mechanizmy mające na celu zapobieganie i rozstrzyganie sporów, w celu osiągnięcia pewności podatkowej zgodnie z zasadami GloBE).

2 stycznia 2023 roku opublikowana została odmowa wydania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opinii zabezpieczającej (pismo z 24 listopada 2022 r. sygnatura: DKP2.8082.1.2022) w zakresie połączenia spółek przez przejęcie zależnej spółki celowej, korzystającej ze zwolnienia strefowego. Wnioskodawca wskazał, że celem czynności jest znaczące obniżenie kosztów prowadzenia działalności realizowanej obecnie przez spółkę celową i doprowadzenie do uzyskania rentowności, ewentualnie zminimalizowanie ponoszonych strat. W ocenie Szefa KAS wskazane przez Wnioskodawcę, inne niż podatkowe (w postaci łatwiejszego skorzystania z zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE) cele utworzenia spółki celowej i realizowane za jej pośrednictwem określonego segmentu działalności grupy kapitałowej nie mogą zostać uznane za bardziej istotne, niż chęć skorzystania ze zwolnienia strefowego przez nowy podmiot. Ponadto sposób działania w ramach czynności należy uznać za sztuczny, a osiągnięta w wyniku przeprowadzenia czynności korzyść podatkowa będzie sprzeczna w przedstawionych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Z tych powodów Szef KAS zdecydował się odmówić wydania opinii zabezpieczającej.

30 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Ustala ono sposób określania gazowego odpisu na Fundusz, uwzględniając koszty wydobycia gazu ziemnego oraz konieczność ponoszenia przez przedsiębiorstwa nakładów inwestycyjnych, których celem jest utrzymanie lub zwiększenie wielkości wydobycia gazu ziemnego w kraju. Maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz przekazywanego przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nie może przekraczać równowartości średniej ceny ważonej wolumenem zawartych transakcji w kontraktach rocznych na TGE Y-23 w okresie od początku notowania tego instrumentu na giełdzie towarowej do dnia wejścia w życie ustawy.

W wyroku z 3 stycznia 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1296/22) WSA w Warszawie wypowiedział się w  sprawie podatnika, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, a później przekształcił formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. Chciał wiedzieć, czy w przypadku wypłaty podatnikowi będącemu udziałowcem nowopowstałej spółki środków pieniężnych tytułem zysków wypracowanych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem w spółkę z o.o., które już raz zostały opodatkowane PIT jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, powstanie przychód podatkowy, a w konsekwencji czy wypłata środków przez spółkę będzie dla przekształconego przedsiębiorcy czynnością neutralną podatkowo. Zdaniem WSA w takiej sytuacji nie powstanie przychód podatkowy, tym samym przedmiotowa wypłata środków przez spółkę, będzie dla przekształconego przedsiębiorcy czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy o PIT.

W wyroku z 4 stycznia 2023 r. (sygn. I SA/Lu 591/22) WSA w Lublinie wypowiedział się w sprawie spółki będącej operatorem systemu energetycznego. W celu umieszczenia infrastruktury przesyłowej na nieruchomościach, które nie są jej własnością, zawiera ona umowy o ustanowienie służebności przesyłu. Spółka miała wątpliwości, czy ustanowienie na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu w drodze umownej przez podmiot trzeci powoduje uzyskanie przez nią przychodu. Zdaniem WSA zawarte w treści art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT określenie „otrzymanie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw” należy rozumieć, jako niewywołujące przychodu w sytuacji, gdy czynność prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna. Zgodnie z orzecznictwem przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstaje w przypadkach, gdy podatnik zmienia charakter czynności prawnej odpłatnej i dokonuje jej jako nieodpłatnej. Zatem ustanowienie służebności przesyłu w drodze umownej bez wynagrodzenia nie wywołuje przysporzenia w majątku spółki energetycznej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 3-4 stycznia 2023 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 

Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie