Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Ustawa wprowadza w szczególności obowiązek stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w projektowanej ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej oraz systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. Ponadto, dla niektórych wytwórców energii elektrycznej ustawa nakłada obowiązek przekazania odpisu na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia), będącego nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania (alternatywa do tzw. Windfall Tax). Rozwiązanie to dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

28 października 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych. Planowane w projekcie rozwiązania wdrażane są w celu transpozycji regulacji prawnych zawartych w dyrektywie Rady (UE) zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7). Istotą zmian ujętych w proponowanej ustawie jest udoskonalenie i rozszerzenie obowiązujących przepisów dotyczących zakresu wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych poprzez:

  1. nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform;
  2. zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
  3. poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

4 listopada 2022 r. na stronie RCL ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projekt realizuje  działania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), dotyczące m.in. goldplatingu, jednolitej licencji bankowej, funduszy ETF, zielonych obligacji i instytucji czynnego żalu. Obecnie trwa drugi etap konsultacji publicznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 25 listopada 2022 r.

W wyroku z 4 listopada 2022 r. (sygn. I FSK 236/19) NSA uznał, że w przypadku rabatów pośrednich typu „cash back” przy sprzedaży telefonów na zasadach odwrotnego obciążenia brak jest podstaw, aby udzielający rabatu mógł obniżać podatek należny, ponieważ wcześniej nie odprowadził on podatku z tytułu ich sprzedaży. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że choć taka sytuacja nie została uregulowana w przepisach, to jednak zasady ogólne (proporcjonalności i neutralności), na które powoływała się skarżąca, nie znajdą w takim przypadku zastosowania. 

W wyroku z 28 października 2022 r. (sygn. III SA/Wa 1005/22) WSA w Warszawie wypowiedział się w sprawie spółki planującej podpisanie z kontrahentami porozumień dotyczących zasad wystawiania faktur korygujących, aby momentem uprawniającym spółkę do skorygowania podatku należnego było wystawienie zbiorczej faktury korygującej. Zdaniem WSA podstawą obniżenia obrotu nie może być samo wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca bowiem, tak w tym, jak i w innych przypadkach, dokumentuje (potwierdza) obniżenie podstawy opodatkowania, ale nie powoduje sama przez się obniżenia podstawy opodatkowania.

W wyroku z 27 października 2022 r. (sygn. I SA/Go 306/22) WSA w Gorzowie Wielkopolskim wypowiedział się w sprawie, gdzie obdarowany nie otrzymał pieniędzy na konto, lecz zostały one przelane bezpośrednio na rachunek zbywcy prawa do lokalu nabytego wspólnie z darczyńcą. Zdaniem WSA zestawienie rezultatów wykładni językowej, systemowej zewnętrznej i funkcjonalnej prowadzi do konstatacji, że udokumentowanie przekazania darowanych środków pieniężnych bezpośrednio na konto zbywcy spółdzielczego prawa do lokalu nie pozostaje w sprzeczności ani poza zakresem przesłanki zwolnienia podatkowego z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

1 lipca 2023 r. ma wejść w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw modyfikująca m.in. przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, obowiązek uiszczania opłaty cukrowej ma dotyczyć także producentów wyrobów, w których niewielka obecność węglowodanów i cukrów nie wynika z dodania jakichkolwiek substancji słodzących, ale ma charakter naturalny. Ponadto opłacie podlegać będą również czynności w rodzaju nieodpłatnego przekazania napoju (w tym na cele charytatywne). 

2 listopada 2022 r. wniesiony został do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on przedłużenie terminu, do którego mogą być wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Dotychczas mogły być one wydawane do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z proponowaną zmianą będą one mogły być wydawane do 31 grudnia 2023 r. Resort wskazał, że zmiany te podyktowane są specyfiką niektórych rodzajów działalności, ze względu na którą od dnia 1 stycznia 2023 r. mogą pojawić się problemy z dostępem do kas rejestrujących typu online o zastosowaniu specjalnym. W praktyce dojdzie więc do podziału, w przypadku kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii, które nie mają zastosowania specjalnego, terminem pozostanie bowiem koniec 2022 r. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Ostatnie alerty podatkowe

Ostatnie artykuły | KPMG Info – Tax Blog | Blog podatkowy

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także