Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

14 października 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Grupy VAT to rozwiązanie umożliwiające rozliczanie się podatnikom je tworzącym jako jeden podatnik. Przepisy dotyczące Grupy VAT mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Objaśnienia koncentrują się na przesłankach (warunkach) utworzenia grupy VAT, zasadach rozliczeń w trakcie funkcjonowania grupy, jak i zagadnieniach związanych z zakończeniem działalności przez grupę VAT. Wiele miejsca poświecono także prawom i obowiązkom związanym z okresami przejściowymi. Minister wyjaśnił również, że grupa VAT jest traktowana jak nowy podatnik, zatem może korzystać ze zwolnienia z kas rejestrujących – podmiotowego lub przedmiotowego – na ogólnych zasadach, a samo utworzenie grupy nie stanowi schematu podatkowego, o którym trzeba by informować szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7 października 2022 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 35972 w sprawie obowiązków wspólników spółek nieruchomościowych. Minister wyjaśnił m.in., że obowiązek złożenia informacji PIT-N2 oraz CIT-N2 ciąży na każdym podatniku będącym wspólnikiem spółki nieruchomościowej, który bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku albo 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa do spółki nieruchomościowej. Obowiązek raportowania powstaje niezależnie od tego czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest informacja, uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia praw do spółki nieruchomościowej czy też z innego tytułu (np. dywidendy). Ponadto, zgodnie z odpowiedzią MF, jeżeli z istoty formy prawnej spółki nieruchomościowej nie da się określić ilościowo praw do tej spółki (np. ogółu praw i obowiązków w  spółce osobowej), należy określić wielkość procentową posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału podatnika w spółce nieruchomościowej i tę wartość liczbową (czyli z pominięciem znaku „%”) wpisać do poz. 23, uznając procentowy udział za ilość posiadanych praw do spółki nieruchomościowej. 

W uchwale (sygn. III FPS 2/22) z 10 października 2022 r. NSA w składzie 7 osobowym uznał, że sieci gazowe są opodatkowane w całości jako budowle. Sąd uznał, że dla objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych decydujące jest istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy tymi obiektami a gazociągiem, co przesądza o opodatkowaniu tych obiektów jako budowli lub ich części. Choć uchwała dotyczy sieci gazowych to może mieć ona przełożenie na opodatkowanie innych sieci np. elektroenergetycznych czy wodociągowych. 

W wyroku z 12 października 2022 r. (sygn. II FSK 334/20) NSA uznał, że finansowanie transportu pracownika oddelegowanego na część etatu stanowi dla tego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. W ocenie NSA sfinansowanie takiego transportu leży przede wszystkim w interesie pracownika oddelegowanego, unika on bowiem kosztów, które musiałby ponieść sam, gdyby zdecydował się na taką umowę o pracę, którą świadczyłby poza granicami kraju. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę na wcześniejsze wyroki, w których zajmował podobne stanowisko, takich jak np. wyrok z 8 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 1841/19) czy 16 stycznia 2020 r. (sygn. II FSK 285/18). 

W wyroku z 11 października 2022 r. (sygn. I FSK 396/21) NSA wypowiedział się  w sprawie spółki europejskiej, która w ramach działalności przemieszcza własne towary do Polski z magazynów położonych na terytorium innych państw UE i w odwrotnym kierunku. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. Nie jest właścicielem ani stroną żadnej umowy w odniesieniu do położonych w Polsce nieruchomości służących do wykonywania działalności gospodarczej i nie zatrudnia w Polsce pracowników, a usługi logistyczne zakupuje od usługodawców. Miała wątpliwości, czy można uznać, że posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zdaniem NSA akcent należy położyć na to, czy oprócz korzystania ze stałego zaplecza podatnik ma jakieś uprawnienia do dysponowania tym zapleczem personalnym i technicznym w sposób podobny do takiego władztwa, jakie posiadałby, gdyby to było jego własne zaplecze. W analizowanej sprawie korzystanie w oparciu o umowy z wykonawcami usług nie dawały spółce uprawnień do dysponowania tym stałym zapleczem.

W wyroku z 7 października 2022 r. (sygn. II FSK 108/20) NSA uznał, że różnice kursowe dotyczące zawieranych umów kredytowych, mających na celu wyłącznie zabezpieczenie kluczowych dla działalności spółki transakcji, nie są związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego i nie stanowią kosztów finansowania dłużnego. W ocenie NSA stosowane przez spółkę instrumenty pochodne służą zabezpieczeniu podstawowego źródła przychodów, nie zaś pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego do finansowania swojej działalności. NSA orzekł także, że kwotę 3 000 000 zł określoną w art. 15c ustawy o CIT należy traktować jako wartość, o którą należy obniżyć nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego. Stosowanie ograniczenia w zakresie zaliczenia wydatków finansowych do kosztów nie będzie miało zastosowania do nadwyżki finansowania dłużnego, w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000 zł.

W wyroku z 7 października 2022 r., (sygn. II FSK 225/20) NSA wypowiedział się w sprawie podatnika będącego udziałowcem w spółce z o.o. W spółce podjęto decyzję o umorzeniu posiadanych przez podatnika udziałów w spółce, za jego zgodą, za wynagrodzeniem. Podatnik chciał wiedzieć, czy to na nim, czy też na spółce ciąży w tej sytuacji obowiązek odprowadzenia podatku. Zdaniem NSA w tej sytuacji udziałowiec zobowiązany jest dokonać samodzielnego obliczenia podatku przez złożenie zeznania na formularzu PIT-38 do dnia 30 kwietnia roku następnego. Spółka nie ma w tym przypadku obowiązku poboru podatku jako płatnik. Jednakże, ciąży na niej konieczność sporządzenia informacji PIT-8C. Reasumując, to na udziałowcy (podatniku), który uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów), ciąży obowiązek samodzielnego naliczenia i odprowadzenia podatku w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów za wynagrodzenie. Spółka zaś jest zobowiązana. do przesłania podatnikowi oraz odpowiedniemu organowi podatkowemu imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

13 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.  Od tego dnia obowiązują więc nowe kwoty wolne od podatku i nowe skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Od 13 października kwoty pieniędzy lub kwoty wartości innych rzeczy zwolnione od podatku od spadków i darowizn wynoszą:

  • do 10 434 zł – od jednego darczyńcy,
  • do 20 868 zł – od wielu darczyńców łącznie.

Kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu, wynoszą z kolei:

  • 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Nowe są także skale podatkowe.

Blog podatkowy w tym tygodniu:

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także