Jest 5 września 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Opinia zabezpieczająca w zakresie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

30 sierpnia 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 3 czerwca 2022 r. (znak: DKP2.8011.44.2021) dotycząca przekształcenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujących się w jednej grupie kapitałowej w spółki jawne.

Głównym celem transakcji jest poprawa zdolności kredytowej spółek, zwiększenie elastyczności w finansowaniu działalności oraz uniknięcie wzrostu kosztów funkcjonowania spółek.

W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji, choć możliwe jest powstanie korzyści podatkowej, to jednak ewentualna korzyść podatkowa nie będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, jak również nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne, a zatem nie znajdzie do niej zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Przedłużenie niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

31 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Wydłużyło ono okres ważności oświadczenia pierwotnego, w którym płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania  tzw. mechanizmu pay & refund (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT) z dwóch dodatkowych miesięcy do końca roku podatkowego płatnika, a także terminu do złożenia oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT) do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast – jak to jest w czasie obecnym – do siódmego dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

30 sierpnia 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania warunków korzystania z KSeF do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, a także zmian dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie poszczególnych jej członków. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Podatek od spadków i darowizn – nowe wartości zwolnienia, kwoty niepodlegające opodatkowaniu i skale podatkowe

29 sierpnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

W rozporządzeniu określono m.in. kwoty pieniędzy lub kwoty wartości innych rzeczy nabytych od osób zaliczanych do I grupy podatkowej zwolnione od podatku od spadków i darowizn w wysokości nieprzekraczającej do 10 434 zł – od jednego darczyńcy oraz 20 868 zł – od wielu darczyńców łącznie. Ustalono również kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu oraz nowe skale podatkowe.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Podwyższenie limitów uprawniających do dokonywania uproszczonych zgłoszeń INTRASTAT

29 sierpnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Planowane jest wprowadzenie zmian w limicie wywozu i przywozu towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a które można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT. Zgodnie z aktualnymi przepisami suma wartości tych transakcji musi być równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, jednak MF planuje zwiększyć ten limit do 1000 euro. Celem nowych przepisów jest dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w prawie UE, dotyczących statystyki gospodarczej. 

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

1 września 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym). Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców, mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy. Te same ułatwienia dostępne są przy wypełnianiu formularzu ZAP-3.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także