Jest 29 sierpnia 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Projekt ustawy nowelizującej Polski Ład w zakresie CIT już w Sejmie

25 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nowelizującej Polski Ład w zakresie CIT.

Do najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie należą modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym o dwa lata (wcześniej zapowiadano odroczenie o rok), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, zmiany w zakresie podatku u źródła czy uchylenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych. Projekt skierowano do pierwszego czytania, które ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu 2 września 2022 r. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. 

Opinia zabezpieczająca – połączenie przez przejęcie

22 sierpnia 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z dnia 18 lipca 2022 r. (znak: DKP3.8082.1.2022) dotycząca połączenia przez przejęcie spółek.

Zapytanie dotyczyło połączenia wnioskodawcy z dwoma spółkami poprzez przejęcie całego majątku spółek przejmowanych. Głównym celem transakcji jest redukcja kosztów funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej poprzez usprawnienie procesu decyzyjnego czy eliminację wzajemnych rozliczeń oraz zdublowanych funkcji.

W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji, choć możliwe jest powstanie korzyści podatkowej, to jednak ewentualna korzyść podatkowa nie będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, jak również nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne, a zatem nie znajdzie do niej zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zapowiedź przedłużenia zwolnienia akcyzowego dla tzw. pojazdów „z wtyczką”

19 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przede wszystkim wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. dotychczas obowiązującego zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”) oraz szereg zmian technicznych.

Ramowy harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

16 sierpnia 2022 r. na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został opublikowany ramowy harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla Polski. Pierwsze konkursy w ramach KPO mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku i dotyczyć będą m.in. inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację czy też budowy morskich farm wiatrowych, ale dokładne daty nie są jeszcze znane.

Poza Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaangażowane w dystrybucję środków z KPO i przeprowadzenie naborów będą m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać do końca roku

23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Oznacza to utrzymanie obniżonych stawek VAT na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną, nawozy i inne środki wspomagające produkcję rolniczą. Projekt przewiduje również obniżkę akcyzy na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy do minimum unijnego.

Jednocześnie na konferencji 25 sierpnia 2022 r. wiceminister finansów przyznał, że mimo iż zostały już spełnione warunki do obniżenia stawek VAT do wysokości sprzed 2011 r. to jednak dopóki wydatki na obronność będą przekraczać 3 proc. PKB, stawki VAT powinny pozostać na poziomie 8 i 23 proc.

Zasady zaliczania do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od prototypu w pracach B+R

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2022 r. (sygn. II FSK 3142/19) NSA wypowiedział się w sprawie spółki realizującej projekt dotyczący automatyzacji i robotyki procesów technologicznych.

Realizację projektu podzielono na trzy etapy: kompletny projekt techniczny prototypu, prototypowe uruchomienie procesu produkcji oraz zweryfikowana technologia według pomysłu spółki. Spółka miała wątpliwości, czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu spełniają warunki do uznania ich za koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Zdaniem NSA w przedmiotowej sprawie prototyp nie jest środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej działalności B+R, lecz jest efektem tej działalności. Dopiero wykonanie wszystkich prac wskazanych do wykonania na etapach I-III, zakończonych uzyskaniem zaplanowanych rezultatów, będzie skutkowało wykonaniem projektu – zakończeniem prac B+R.  Oznacza to, że odpisy od wartości początkowej prototypu nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Ulga na robotyzację także na roboty nabyte przed 2022 r.

16 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW), w której uznał, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od 2022 r.  od robotów przemysłowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą korzystać z tzw. ulgi na robotyzację. Jest to pierwsza interpretacja indywidualna w tym zakresie. Co więcej, w ocenie organu także opłaty wynikające z umów leasingu finansowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r., mogą być rozliczane w ramach tej ulgi.

Skutki podatkowe w PIT zapewnienia zakwaterowania pracownikowi przez pracodawcę

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2022 r. (sygn. II FSK 3268/19) NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która oddeleguje pracowników do pracy w miejscowościach niebędących ich miejscem zamieszkania i pokrywa koszty ich zakwaterowania w całości. Spółka miała wątpliwości, czy kwota przewyższająca 500 zł miesięcznie na pracownika, będzie korzystać za zwolnienia podatkowego jako inne należności za czas podróży służbowej pracownika i w konsekwencji na spółce jako płatniku, nie ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Zdaniem NSA wydatki na zapewnienie noclegów dla pracowników będą stanowić dla nich przychód, od którego spółka jako płatnik jest obowiązana pobrać zaliczkę na podatek. Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie tego pracownika i to jemu przynosi konkretną oraz wymierną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także