Jest 8 sierpnia 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Dostęp urzędów skarbowych do danych z kont bankowych

28 lipca 2022 r. opublikowana została odpowiedź na interpelację poselską nr 34443 do Ministra Finansów w sprawie ułatwionego dostępu urzędów skarbowych do danych z kont bankowych. Dotyczy ona obowiązujących od 1 lipca 2022 r. przepisów, zgodnie z którymi naczelnik urzędu skarbowego zyskał prawo do żądania od banku informacji o kontach bankowych już na etapie prowadzonego postępowania w sprawie, bez wiedzy właściciela tego konta. W odpowiedzi MF zwrócił uwagę, że nowe przepisy nie mogą być stosowane bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania. Nieuzasadnione są twierdzenia, że dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów skarbowych i potwierdzania domniemanych nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej.

Zapowiedź przedłużenia stosowania oświadczeń WH-OSC

1 sierpnia na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Projekt wydłuża terminy ważności oświadczeń WH-OSC, na podstawie których płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund w podatku u źródła. Przedłużenie ma dotyczyć zarówno oświadczenia pierwotnego (z dwóch dodatkowych miesięcy do końca roku podatkowego płatnika) jak i następczego (do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast – jak to jest w czasie obecnym – do siódmego dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego).

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie tylko do oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie proponowanego rozporządzenia nie wygasła. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia. Minister Finansów zapowiedział również odpowiednie zmiany na poziomie ustawowym. 

Chińska Republika Ludowa stanie się stroną Konwencji wielostronnej w sprawie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku

29 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. Zgodnie z oświadczeniem, Chińska Republika Ludowa stanie się z dniem 1 września 2022 r. stroną wymienionej Konwencji. Oznacza to, że od dnia 1 września 2022 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

28 lipca na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3383 zł oraz od dnia 1 lipca 2023 r. – 3450 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. powinny wynosić od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę oraz wysokość sankcji karnoskarbowych.

Nowy projekt ustawy implementującej Dyrektywę plastikową

26 lipca 2022 r. opublikowany został nowy projekt ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, która stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej „Dyrektywą plastikową”.

Do najważniejszych zmian w stosunku do wcześniejszej wersji projektu należy m.in. określenie stawki opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w wysokości 0,01 zł/kg oraz ustalenie wysokości opłaty produktowej nakładanej na wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku do 3 litrów z tworzyw sztucznych. Za niestosowanie się do przepisów nowelizowanej ustawy grozi kara pieniężna sięgająca nawet 500 000 złotych.  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z pewnymi wyjątkami.

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

4 sierpnia 2022 r. opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawa o sygnalistach). Projekt ustawy ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowy projekt przewiduje szereg zmian w stosunku do pierwotnej wersji, w tym uwzględnia uwagi zgłoszone w konsultacjach publicznych. Przypomnijmy, że główny obowiązek dotyczący przedsiębiorców przewiduje wdrożenie przez podmiot prawny, na rzecz którego wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób, procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (procedury zgłoszeń wewnętrznych).

Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2022 r., sygn. I SA/Po 1085/21, nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że w przypadku gdyby w konkursie w ramach ustalonego regulaminu, nagrody przyznawane byłyby wszystkim uczestnikom oraz bez rywalizacji pomiędzy jego uczestnikami, to miałoby w przedmiotowej sprawie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT. Uczestnictwo w konkursach nie jest czynnością o charakterze ekwiwalentnym, udział uczestników w konkursie nie powoduje po ich stronie ponoszenia wydatków, kosztów związanych z ich udziałem i w związku z tym uczestnicy nie dokonują także żadnych świadczeń w zamian za otrzymanie nagrody. Dlatego też fakt wzięcia udziału w danym konkursie po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie automatycznie nie powoduje powstania świadczenia ekwiwalentnego.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także