Jest 4 lipca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Projekt ustawy nowelizującej Polski Ład w zakresie CIT

28 czerwca 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa nowelizuje Polski Ład przede wszystkim w zakresie podatku CIT. Proponowane zmiany przepisów są bardzo szerokie, a do najważniejszych z nich należą m.in. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie minimalnego podatku dochodowego, modyfikacja przepisów dotyczących podatku u źródła, doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, czy też uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych. Przepisy w tym zakresie weszłyby w życie z dniem ogłoszenia.

Uwierzytelnianie użytkowników na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

30 czerwca 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uwierzytelniania użytkowników na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zgodnie z projektem, korzystanie z konta na PUESC przez użytkownika wymaga uwierzytelnienia poprzez podanie przez użytkownika identyfikatora użytkownika i hasła, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, albo przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu. Rozporządzenie ma wejść w życie 7 lipca 2022 r.

Zapowiedź zmian w zakresie wydawania zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

29 czerwca 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Projekt dostosowuje obecnie obowiązujące rozporządzenie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową w tym m.in. określa nowe wzory zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF), czy zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Nowe przepisy mają wejść w życie 7 lipca 2022 r.

Unia Europejska ogłasza pakiet „Fit for 55”

22 czerwca 2022 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie trzech kluczowych aktów prawnych, które stanowią część pakietu „Gotowi na 55 do 2030”.

Posłowie PE poparli m.in. szybsze wycofanie z rynku uprawnień do emisji, przyspieszenie i rozszerzenie nowego systemu handlu prawami do emisji CO2 oraz zmiany w mechanizmie CBAM. W przypadku sektorów objętych tzw. cłem węglowym szykowane jest opóźnienie wycofywania puli darmowych pozwoleń na emisję CO2. Pozwolenia zaczną być wycofywane dopiero od 2027 r., ale za to już w 2030 r. pula zostanie okrojona o połowę, a w 2032 r. zostanie całkiem zniesiona. Planowane jest też utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, który powinien objąć tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu w odpowiedzi na wzrost cen transportu drogowego i paliw grzewczych oraz inwestycje w renowacje budynków, energię ze źródeł odnawialnych i przechodzenie z transportu prywatnego na transport publiczny, car-pooling, car-sharing lub aktywną mobilność, w tym rower.

Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

24 czerwca 2022 r. na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Rozporządzenie związane jest z opublikowaną 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która zastępuje Portal Podatkowym e-Urzędem Skarbowym. Nowe przepisy określają m.in. warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym, zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym. Rozporządzenie ma wejść w życie 7 lipca 2022 r.

Zasady ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

W wyroku z 28 czerwca 2022 r. (sygn. I SA/Gd 274/22, ) WSA w Gdańsku wypowiedział się na temat podatnika, który posiadał akcje spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki komandytowej, która to z kolei powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z o.o.

Miał on wątpliwości, czy kosztem uzyskania przychodu podatnika z tytułu sprzedaży przez niego przedmiotowych akcji będzie przypadająca na jego udział w spółce komandytowej i na objęte w spółce akcyjnej akcje wartość bilansowa spółki komandytowej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki akcyjnej z dnia rozpoczęcia tego bytu.

W ocenie WSA, przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji nie nakazuje odnieść ich do pierwotnie poniesionych wydatków. Kosztem powinna więc być wartość bilansowa spółki komandytowej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki akcyjnej z dnia rozpoczęcia tego bytu.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także