Jest 11 lipca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Opodatkowanie transakcji łańcuchowej podatkiem VAT

TSUE w wyroku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie C-696/20 orzekł, że artykuł 41 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, na mocy których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest uznane za dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, gdy nabycie to, stanowiące pierwszy etap w łańcuchu kolejnych transakcji, zostało błędnie zakwalifikowane jako transakcja krajowa przez uczestniczących w niej podatników, którzy podali w tym celu swój numer identyfikacyjny VAT (podatku od wartości dodanej) nadany przez to państwo członkowskie, a późniejsza transakcja, która została błędnie zakwalifikowana jako transakcja wewnątrzwspólnotowa, została objęta opodatkowaniem VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez nabywców towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu towarów. Przepis ten, rozpatrywany w świetle zasad proporcjonalności i neutralności podatkowej, stoi jednak na przeszkodzie tymże przepisom państwa członkowskiego, gdy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które uznaje się za dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, wynika z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, która w tym państwie członkowskim nie została uznana za transakcję zwolnioną z podatku.

Polskie przepisy o podatku akcyzowym zgodne z dyrektywą

Rzecznik Generalny A. Collins przedstawił w dniu 7 lipca 2022 r. opinię w sprawie C-166/21 (Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej), w której wniósł o oddalenie skargi Komisji Europejskiej. W skardze tej Komisja Europejska stoi na stanowisku, wedle którego Polska obwarowując wymóg zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw warunkiem przemieszczania go w procedurze zawieszenia poboru akcyzy naruszyła art. 27 ust. 1 lit. d) dyrektywy 92/83 oraz zasadę proporcjonalności. W celu stosowania zwolnienia alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw z podatku akcyzowego Polska stosuje warunek, wedle którego produkt ten ma być przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Komisja Europejska uważa, że wymóg ten jest niezgodny z przepisami prawa europejskiego oraz narusza on zasadę proporcjonalności, albowiem procedura zawieszenia akcyzy jest bardziej dolegliwa niż system zwrotów. Zdaniem Rzecznika Generalnego Komisja nie przedstawiła jednak Trybunałowi żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. Zapytana o tę kwestię podczas rozprawy Komisja stwierdziła, że nie miała obowiązku przedstawienia takich dowodów. W ocenie Rzecznika trudno jest zrozumieć, w jaki sposób można oczekiwać od państwa członkowskiego wykazania, że system, który nie został przez nie wdrożony, jest mniej restrykcyjny niż system, który został przez nie wdrożony.

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynem bezspornie bezprawnym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2022 r (sygn. akt II FSK 3006/19) orzekł, że poniesienie wydatków związanych z czynem bezspornie bezprawnym (odszkodowania zapłaconego na podstawie ugody w związku z naruszeniem praw dotyczących wzoru wspólnotowego), co zostało potwierdzone w orzeczeniach sądów włoskich, nie może być uznane za wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia źródeł przychodów. Przywołując art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił skargę podatnika na niekorzystną dla niego interpretację indywidualną.  

Podatek zapłacony przez podatnika bez pośrednictwa płatnika nie jest nadpłatą podatkową

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt II FSK 478/19) orzekł, że jeżeli w rozliczeniu rocznym podatnik ujawnił całą podstawę opodatkowania, w tym także „nieujawnioną” przez płatnika, oraz uiścił cały podatek (także ten, do którego pobrania zobowiązany był płatnik), to tym samym zadeklarował i wpłacił należny podatek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 6 ustawy o PIT. Dokonana w tym trybie wpłata własna nie stała się wobec tego w jakiejkolwiek części nadpłaconym ani nienależnie zapłaconym podatkiem w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Sankcyjny art. 108 ustawy o VAT nie może być stosowany, jeżeli nie doszło do oszustwa

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2022 r. (sygn. akt I FSK 1006/18) orzekł, że organy podatkowe mogą żądać zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT tylko wówczas, gdy doszło do oszustwa. NSA przywołał wcześniej wydane w sprawie stosowania tego przepisu orzeczenia krajowe oraz wyroki TSUE. Rozstrzygnięta przez NSA sprawa dotyczyła obowiązku zapłaty podatku VAT wykazanego w fakturach wystawionych przez żonę na rzecz jej męża. Organy podatkowe zakwestionowały faktury wystawiane przez żonę twierdząc, że nie dokumentowały faktycznie dokonanych czynności (były to tzw. puste faktury) domagając się jednak zapłaty wykazanego w nich podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Organy podatkowe wyjaśniły, że mąż został podatnikiem VAT jeszcze w 2000 r., natomiast osiem lat później zgłoszenie rejestracyjne złożyła jego żona. Nie można zatem akceptować sytuacji, w której organy podatkowe przyjmują wadliwe zgłoszenie rejestracyjne, akceptują wystawiane deklaracje podatkowe, dokonują zwrotów nadwyżki VAT, a następnie uznają, że ten sam podatnik wystawiał przez cały czas tzw. puste faktury.

Stopy procentowe w górę

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Podwyższono m.in. stopę lombardową do wysokości 7 proc. w skali rocznej, co oznacza wzrost stawki odsetek od zaległości podatkowych do 16 proc. w skali roku. Podwyżka stóp procentowych wpłynie też na wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego oraz obniżkę kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r.

Poselski projekt ustawy w sprawie zawieszenia tzw. podatku Belki

Do Sejmu trafił kolejny poselski projekt dotyczący tzw. podatku Belki. Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony m.in. przez posłów Polski 2050, Polskich Spraw, Porozumienia, Polskiej Partii Socjalistycznej i Koalicji Polskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2022 r. Podatek Belki, czyli zryczałtowany podatek w wysokości 19 proc., obejmuje m.in. otrzymane odsetki i inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także