Zagadnienie Przepis

Obniżenie najniższej stawki podatku w skali podatkowej z 17% na 12%

Art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek w skali roku z 5.100 zł na 3.600 zł, czyli miesięcznie z 425 zł na 300 zł

Art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dzielenie kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy 3 płatników i rozszerzenie możliwości jej stosowania o świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, z praktyk absolwenckich oraz od dochodów z praw majątkowych

Art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Likwidacja ulgi dla kasy średniej

Art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Likwidacja obowiązku rolowania zaliczek na PIT

Art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rozszerzenie zakresu zwolnień z podatku PIT, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy o PIT (czyli tzw. zerowego PIT dla młodych, ulgi na powrót, zwolnienia dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów) o zasiłki macierzyńskie

Art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Podwyższenie do wysokości 12-krotności kwoty renty socjalnej limitu dochodów pełnoletniego dziecka warunkujących prawo do:

  • rozliczenia rodzica/opiekuna prawnego do opodatkowania w charakterze osoby samotnie wychowującej dzieci,
  • skorzystania przez podatnika ze zwolnienia dla rodzin 4+,
  • skorzystania przez rodzica/opiekuna prawnego z ulgi na dzieci

 

Art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ujednolicenie terminu składania zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT36-LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39; wszystkie wymienione zeznania będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zmiana terminu płatności ryczałtu ewidencjonowanego za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego z końca lutego roku następującego po roku podatkowym na 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Art. 5 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zaliczanie do kosztów firmowych lub odliczanie od dochodu firmowego przez liniowca składek zdrowotnych (własnych oraz osoby współpracującej) w ramach limitu rocznego w wysokości 8.700 zł

Art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pomniejszenie przez ryczałtowca przychodów firmowych o 50% składek zapłaconych w roku podatkowym (własnych i za osobę współpracującą)

Art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pomniejszanie wysokości wpłat z tytułu karty podatkowej o 19% składek zdrowotnych zapłaconych w roku podatkowym

Art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę na 2022 r.

Art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową na 2022 r.

Art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz także