12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą tzw. Polski Ład 2.0 (dalej: „Ustawa”).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wprowadzanych zmian.

Obniżona stawka PIT

Najistotniejsza zmiana dotyczy podatników podatku PIT rozliczających się na zasadach ogólnych (emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców), a będzie polegać na obniżeniu stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc.

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej

Wprowadzona zostanie możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (do określonego limitu) dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Roczny limit dla podatników na podatku liniowym wyniesie 8.700 zł, dla podatników na ryczałcie do wysokości 50 proc. zapłaconych składek, a dla podatników na karcie podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

W ramach wprowadzanych zmian zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej z zastrzeżeniem, że podatnicy będą mogli rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej), jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze.

Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W związku ze zmianą pierwszego progu skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc., która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. Ustawa umożliwia podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

Wybór będzie możliwy:

  • ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022) za cały rok podatkowy przez przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym;
  • po zakończeniu roku podatkowego lub do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.

Ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT do 30 kwietnia

W celu ujednolicenia terminu dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, Ustawa wydłuża termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r. W związku z wydłużeniem tego terminu zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego.

Preferencje dla rodzin i dzieci

Przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Wobec czego samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1.500 zł.

W ramach zmian zwiększono kwotę zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Nowe terminy JPK_CIT oraz JPK_PIT

Wydłużony zostanie również termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT.

Nowe obowiązki powstaną:

  • od 2024 r. – w przypadku podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro lub PGK;
  • od 2025 r. – w przypadku podatników PIT i CIT (innych niż wymienieni wyżej) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT;
  • od 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników PIT i CIT.

Ograniczenie ulgi na zabytki do wydatków na remont

Poniesione od 1 stycznia 2023 r. wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku nie będą stanowiły podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania. Od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawą odliczenia w ramach tzw. „ulgi na zabytki” będą wydatki:

  • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
  • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

Ustawa zachowuje prawa nabyte do odliczenia wydatków określonych w art. 26hb ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy PIT (tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym oraz na nabycie zabytku nieruchomego) w dotychczasowym brzmieniu do wydatków poniesionych do końca 2022 r.

Likwidacja abolicji podatkowej

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy o tzw. „abolicji podatkowej”. Przepisy te przewidują możliwość opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem. W ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0 przepisy w tym zakresie zostały uchylone.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Wejście w życie większości zmian planowane jest na 1 lipca br.