13 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zmieniającej tzw. Polski Ład (dalej: „projekt”, „projekt ustawy”). Co do zasady zmiany są efektem szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie proponowanych zmian.

Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W związku ze zmianą pierwszego progu skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc., która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. projekt umożliwia podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej. Wybór ma być możliwy:

 • ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy przez przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym;
 • po zakończeniu roku podatkowego lub do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.

Ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT do 30 kwietnia

W celu ujednolicenia terminu dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, projekt wydłuża termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r. W związku z wydłużeniem tego terminu, zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego.

Kwota wolna rozliczana w zaliczkach – umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 r.

Zasadniczą zmianą w zakresie uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest umożliwienie jej stosowania wszystkim płatnikom po tym, jak otrzymają w tej sprawie oświadczenie od podatnika. Kwotę tę będą mogli stosować również zleceniodawcy i pozostali płatnicy, wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT oraz płatnicy pobierający zaliczki od dochodów z praw majątkowych. Projekt przewiduje, że zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Jednolity wzór oświadczenia PIT-2

Projektowana ustawa ma również uporządkować przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego (np. pracodawcom, zleceniodawcom, organom rentowym) – dodawany art. 31a w ustawie PIT. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3, 6, 9 i 10 ustawy PIT, będą mogły być złożone według ustalonego wzoru albo (nowe rozwiązanie) w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Pracodawca będzie miał do wyboru, czy chce skorzystać z określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej wzoru, czy też w tym celu wykorzysta sporządzony przez siebie wzór albo kadrowo-płacowy elektroniczny system funkcjonujący u pracodawcy.

Ograniczenie ulgi na zabytki do wydatków na remont

Poniesione od 1 stycznia 2023 r. wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku nie będą stanowiły podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawą odliczenia w ramach tzw. „ulgi na zabytki” będą wydatki:

 • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków.

Projekt ustawy zachowuje prawa nabyte do odliczenia wydatków określonych w art. 26hb ust. 1 pkt 2 oraz 3 (tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym oraz na nabycie zabytku nieruchomego) ustawy PIT, w dotychczasowym brzmieniu, do wydatków poniesionych do końca 2022 r.

Automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Nowa wersja projektu zakłada również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dokonywał zwrotu kwoty nadpłaconej w składce zdrowotnej (w rozliczeniu rocznym) przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:

 • braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez ZUS lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek;

oraz

 • złożenia wniosku o zwrot najpóźniej we wskazanym w ustawie w terminie.

Pozostałe zmiany wprowadzone pierwotną wersją projektu

Należy również zaznaczyć, że nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera szereg istotnych zmian w przepisach przedstawionych w pierwotnej wersji projektu. Do najważniejszych rozwiązań należą m.in.:

 • obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc;
 • rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej;
 • likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.;
 • mechanizm wyrównawczy dla Organizacji Pożytku Publicznego;
 • uchylenie tzw. abolicji podatkowej;
 • przesunięcie terminu obowiązywania JPK_PIT i JPK_CIT.

Większość przepisów wynikających z projektu ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem: Projekt Ustawy

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, uprzejmie prosimy o kontakt.