8 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Stanowi ono odpowiedź na zmniejszone styczniowe wypłaty dla części podatników w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu. Chociaż Ministerstwo Finansów wskazuje, że zmienia ono jedynie termin poboru zaliczek, to jednak z perspektywy przedsiębiorców zmiany są znacznie większe.

Na czym polega zmiana?

Nowe przepisy przewidują, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych części podatników, których miesięczne przychody nie przekraczają 12 800 zł brutto, powinny być pobierane w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Ponadto, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał wyższą zaliczkę obliczoną według nowych zasad i nie przekazał jej do dnia 7 stycznia 2022 r. na rachunek urzędu skarbowego, nadwyżkę pobranej zaliczki ma niezwłocznie zwrócić podatnikowi.

Jednocześnie nadwyżka między zaliczką pobraną według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. a zaliczką pobraną według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. ma być pobrana w miesiącu, w którym powstanie ujemna różnica pomiędzy zaliczkami na starych i nowych zasadach – do wysokości różnicy w danym miesiącu albo w rozliczeniu rocznym. 

W przypadku gdy zaliczka nie jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, podatnik może złożyć wniosek płatnikowi o niestosowanie mechanizmu poboru zaliczek określonego w rozporządzeniu.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy płatników wypłacających podatnikom wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także emerytury i renty, w kwocie nieprzekraczającej 12.800 zł miesięcznie. Przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów. Przedłużenie terminów ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jaki wpływ może mieć wprowadzona zmiana na prowadzoną działalność?

Powyższa zmiana powoduje konieczność analizy hipotetycznego wynagrodzenia podatnika według zasad zawartych w tzw. Polskim Ładzie oraz według zasad dotychczasowych i pobranie zaliczki według zasad, które przewidują niższą kwotę zaliczki. Oznacza to m.in. konieczność dostosowania systemu księgowego, a także analizę możliwości niestosowania nowego mechanizmu. Ponadto jeżeli płatnik zdążył już wypłacić w styczniu wynagrodzenie i było ono niższe niż według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r., to obowiązany jest wypłacić podatnikowi wyrównanie.

Należy zauważyć, że co do zasady pojawiły się wątpliwości czy przedmiotowe rozporządzenie nie przekracza granic delegacji z art. 50 Ordynacji podatkowej. W takim przypadku zastosowanie się do rozporządzenia mogłoby skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową płatnika.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.