Tax Alert: Nowelizacja ustawy o elektromobilności – obowiązek instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Nowe rozwiązania mają na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Nowe rozwiązania mają na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce.

2 grudnia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca została skierowana do podpisu Prezydenta i wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu ułatwienie oraz przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce, a także dostosowanie istniejących przepisów do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Jednym z nowych rozwiązań wprowadzanych przez nowelizację jest obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób zapewniający zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie również w przypadku istniejących budynków niemieszkalnych z więcej niż 20 stanowiskami postojowymi (takich jak np. sklepy, hotele, magazyny, budynki biurowe) oraz budynków poddawanych przebudowie albo remontowi.

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która przewiduje obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową, a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych – również w punkty ładowania.

Zgodnie z przepisami nowelizacji, budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych (jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku).

Z kolei budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych,

umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym (jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku).

Wymagania te mają zastosowanie również w przypadku budynków poddawanych przebudowie albo remontowi, w ramach których koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25 proc. wartości budynku (nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking) oraz gdy koszty instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7 proc. całkowitego kosztu przebudowy albo remontu. Przez przyleganie do budynku rozumie się powiązanie z tym budynkiem parkingu, pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego.

Ponadto w przypadku istniejących budynków niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zainstalować do dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, tak aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych.

Wsparcie na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dotacje będą udzielane na inwestycje realizowane do 2028 roku. Wysokość dotacji w ramach programu dotyczącego wsparcia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych będzie wynosić, w zależności od rodzaju infrastruktury:

  • w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW – 30 proc. (lub 45 proc. w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców lub gdy na terenie gminy zostało zarejestrowanych mniej niż 60 tys. pojazdów samochodowych lub gdy przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych na 1 tys. mieszkańców), a w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy do 150 kW – 50 proc.;
  • w przypadku stacji ładowania innych niż ogólnodostępne – 25 proc.

Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków.

KPMG oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie oraz jego rozliczeniu. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.