Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu zawiera również istotne i korzystne dla podatników zmiany dotyczące zakresu oraz sposobu zastosowania ryczałtu od dochodów spółek, tzw. estońskiego CIT. Większość zmian wchodzi w życie już z dniem 1 stycznia 2022 r.

Na czym polega estoński CIT, jakie może dać korzyści, komu przysługuje?

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących estońskiego CIT, które powodują, że ta forma opodatkowania może być dla przedsiębiorców znacznie atrakcyjniejsza niż dotychczas.

Na czym polega estoński CIT?

Co do zasady estoński CIT pozwala na odroczenie opodatkowania dochodu spółki korzystającej z tej formy opodatkowania do czasu dystrybucji zysku do wspólnika. Spółka nie płaci więc na bieżąco podatku dochodowego od osiąganych dochodów, a środki przeznaczane na ten cel może reinwestować. Dodatkowo efektywna stawka podatkowa jest znacznie niższa niż przy standardowym opodatkowaniu.

Zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływają przede wszystkim na rozszerzenie kręgu podmiotów mogących skorzystać z tzw. estońskiego CIT – uprawnione do korzystania z ryczałtu będą również – prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna (dotychczas do tego systemu kwalifikowały się wyłącznie spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Opodatkowanie dopiero w momencie wypłaty zysku

Kluczową kwestią w kontekście wprowadzenia zmian w opodatkowaniu estońskim CIT jest przesunięcie opodatkowania zysku zgromadzonego w spółce podatkiem CIT do momentu jego dystrybucji (tj. wypłaty do wspólników).

Podatek od zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT płatny jest co do zasady dopiero po jego rozdysponowaniu. Także w przypadku rezygnacji z estońskiego CIT, zapłata podatku z tytułu wypłaty zysku zgromadzonego w tym okresie następuje dopiero po dokonaniu jego wypłaty na rzecz wspólników.

Tym samym wyeliminowana została wada poprzedniej regulacji polegająca na konieczności zapłaty całego podatku bezpośrednio po zakończeniu stosowania reżimu CIT estońskiego, co było jednym z czynników potencjalnie hamujących wybór tej formy opodatkowania.

Efektywna stawka opodatkowania

Stawka ryczałtu po zmianach będzie wynosić 10 proc. dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz 20 proc. dla pozostałych podatników. Biorąc pod uwagę także opodatkowanie PIT po stronie wspólników (przy uwzględnieniu mechanizmu odliczenia przysługującego w sytuacji wypłaty przez spółkę podzielonego zysku także w przypadku wypłaty dokonywanej po zakończeniu opodatkowania ryczałtem), efektywna stawka podatkowa – łączna stawka opodatkowania zysku CIT i PIT – będzie wynosić 20 proc. dla małych podatników oraz 25 proc. dla pozostałych podatników.

Możliwe jest również argumentowanie, że PIT powinien być kalkulowany od zysku pomniejszonego o należny ryczałt – w takiej sytuacji efektywna stawka opodatkowania spadnie do odpowiednio 18,1 proc. oraz 21,2 proc. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy wymaga jednak indywidualnego podejścia oraz potwierdzenia takiej możliwości z organem podatkowym. 

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Po wprowadzonych zmianach estoński CIT będzie dostępny także dla podmiotów osiągających przychody powyżej 100 mln zł brutto. Ustawodawca zdecydował się także na rezygnację z warunku dotyczącego obowiązkowego dokonywania nakładów inwestycyjnych – spełnienie tego warunku nie tylko nie wpływa już na samą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu, ale również nie wpływa na wysokość stawki podatkowej.

Spółka korzystająca z estońskiego CIT w dalszym ciągu nie może posiadać podmiotów zależnych oraz wspólników innych niż osoby fizyczne. Aktualny pozostanie również m.in. warunek minimalnego zatrudnienia, tj. zatrudniania co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, z tytułu której podatnik jest płatnikiem PIT i ZUS.

Jakie działania należy podjąć w celu skorzystania z ryczałtu?

Podatnicy chcący rozliczać się w formie ryczałtu są obowiązani do zawiadomienia właściwego organu podatkowego o wyborze tej formy opodatkowania oraz sporządzenia informacji o tzw. różnicach przejściowych, a następnie opodatkowania rozpoznanego dochodu na zasadach ogólnych. Nowe regulacje wprowadzają także opcję wyboru CIT estońskiego w trakcie trwania roku podatkowego – co sprawia, że decyzja o wyborze tej metody rozliczeń może być podjęta z odpowiednim namysłem.

Należy także podkreślić, że począwszy od 2022 r. obowiązek zapłaty podatku z tytułu korekty wstępnej w zakresie przychodów i kosztów wygaśnie, jeżeli podatnik będzie korzystał z estońskiego CIT przez okres dłuższy niż 4 lata. Jest to kolejna korzystna zmiana eliminująca regulacje, które mogły negatywnie wpływać na decyzję co do wyboru tej formy opodatkowania. 

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług możemy zaoferować wsparcie obejmujące m.in.:

  • weryfikację dostępności dla podatnika i opłacalności zastosowania estońskiego CIT,
  • wsparcie w procesie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności w celu umożliwienia skorzystania z estońskiego CIT,
  • przeprowadzenie symulacji efektywności podatkowej korzystania z estońskiego CIT,
  • analizę korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem tej formy opodatkowania,
  • ustalenie zasad rozliczania spółki z jej wspólnikami i podmiotami powiązanymi,
  • wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.