W dniu 29 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Należy zaznaczyć, iż nowe regulacje będą miały istotny wpływ na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce.

Co istotne, zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu choć implementują wiele nowych ulg i preferencji podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg różnego rodzaju obciążeń dla przedsiębiorców.

Jedną z nich jest niewątpliwie wprowadzenie podatku minimalnego.

Na czym polega zmiana?

Uchwalone przepisy przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie 1 proc. lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Z uwagi na brak kryterium wielkościowego dla podmiotów podlegających pod ww. regulację, nowy podatek będzie miał co do zasady zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki. Jednocześnie kwota nowej daniny będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na zasadach ogólnych oraz nie będzie miała zastosowania jedynie do określonych kategorii podmiotów wskazanych w ustawie.

Kogo dotyczy zmiana?

Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Jaki wpływ może mieć wprowadzana zmiana na prowadzoną działalność?

Kluczową kwestią w kontekście wprowadzenia nowej daniny jest weryfikacja, czy podmiot będzie objęty minimalnym podatkiem dochodowym. W przypadku stwierdzenia konieczności uiszczenia podatku, niezbędne będzie przejście przez niełatwy i niepozbawiony wątpliwości proces jego obliczenia w celu prawidłowego określenia podstawy opodatkowania.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy wystąpi obowiązek ustalenia wysokości należnego podatku uwzględniając kryterium podmiotowe, wyłączenia oraz warunki dotyczące wyników finansowych podmiotu. Jeżeli spełnione zostaną powyższe przesłanki, po dokonaniu odpowiednich obliczeń, podatnik powinien w zeznaniu podatkowym wykazać wysokość podstawy opodatkowania, pomniejszeń oraz kwotę minimalnego podatku dochodowego. Wpłacie do urzędu skarbowego ma podlegać nadwyżka podatku minimalnego ponad podatek CIT obliczony na zasadach ogólnych. Dodatkowo odliczenie takiej nadwyżki od podatku CIT będzie możliwe przez 3 kolejne lata podatkowe po roku, w którym podatek minimalny zostanie zapłacony.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług możemy zaoferować wsparcie obejmujące m.in.:

  • weryfikację obowiązku zapłaty podatku minimalnego;
  • obliczenie prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania oraz podatku minimalnego;
  • weryfikację prawidłowości uzupełnienia informacji dotyczącej podatku minimalnego w rocznej deklaracji CIT;
  • analizę wątpliwości oraz wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.