29 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych zawarte w Polskim Ładzie, które w większości wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w zakresie PIT oraz składki zdrowotnej

Najważniejsze zmiany w obszarze PIT oraz składki zdrowotnej wprowadzane w ramach Polskiego Ładu dotyczą: podwyższenia do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się według skali podatkowej i podwyższenia do 120 tys. zł progu rozpoczynającego przedział dochodów, do których ma zastosowanie stawka podatku 32 proc., likwidacji możliwości odliczania od PIT składki zdrowotnej, a także podwyżki wysokości składki zdrowotnej dla: przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych (do 9 proc. faktycznego dochodu), przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT (do 4,9 proc. faktycznego dochodu) oraz przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT (wysokość składki będzie zależna od kwoty przychodów oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce).

Jednocześnie wprowadzona zostaje tzw. “ulga dla klasy średniej”, dotycząca osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, osiągających roczne przychody z tych umów w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł – która to ulga ma zniwelować niekorzystne skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Pozostałe zmiany w zakresie PIT zawarte w ustawie obejmują m.in.: wprowadzenie tzw. „ulgi na powrót” (dotyczącej osób powracających do Polski, które mają polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce), wprowadzenia tzw. PIT „0” dla seniorów (zwolnienia z podatku dla osób, które mimo osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury zdecydują się być aktywne zawodowo, do 85 528 zł przychodów rocznie) oraz PIT „0” dla rodzin wielodzietnych (zwolnienia z podatku dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci, do 85 528 zł przychodów rocznie).

Wprowadzone zostaną również zmiany w przepisach o amortyzacji podatkowej, polegające m.in. na: poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności, wyłączeniu (od 1 stycznia 2023 r.), z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych oraz możliwości opodatkowania tzw. najmu prywatnego na zasadach ogólnych na rzecz opodatkowania ryczałtem.

Zmiany w zakresie CIT

W zakresie CIT Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowego minimalnego podatku dochodowego, którym będą objęci podatnicy CIT, w tym podatkowe grupy kapitałowe oraz podmioty zagraniczne posiadające zakład w Polsce, które: poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych; albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1 proc.

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosić będzie 10 proc., a podstawę opodatkowania stanowić będzie suma:

 • 4 proc. wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30 proc. tzw. podatkowej EBITDA);
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto;
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e ustawy o CIT, który jednocześnie zostaje uchylony) przekraczających wartość 5 proc. tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln zł.

Nowelizacja wprowadza również do ustawy o CIT przepisy o tzw. podatku od przerzucanych dochodów, mające na celu przeciwdziałanie transferowaniu dochodów do podmiotów powiązanych zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych.

Do ustawy o CIT dodane także zostaną regulacje o tzw. ukrytej dywidendzie, zakazujące spółkom zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany ze spółką albo wspólnikiem bądź akcjonariuszem spółki, jeśli wydatek taki może zostać zakwalifikowany jako ukryta dywidenda. Przepisy dotyczące ukrytej dywidendy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Pozostałe zmiany dotyczące CIT w Polskim Ładzie obejmują, m.in.: rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz złagodzenie warunków korzystania z estońskiego CIT, szereg zmian dotyczących skutków podatkowych reorganizacji i restrukturyzacji, wprowadzenie regulacji dotyczącej tzw. polskiej spółki holdingowej polegającej na możliwości wybrania przez podmioty holdingowe rozwiązania, w ramach którego korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych (ale jednocześnie ze zwolnienia tylko 95 proc. dywidendy ze spółki zależnej w miejsce 100 proc. przy zasadach ogólnych), wprowadzenie do ustawy o CIT regulacji dotyczących miejsca faktycznego zarządu, a także wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku u źródła, polegających przede wszystkim na zawężeniu mechanizmu „pay and refund” do należności o charakterze pasywnym wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych, doprecyzowaniu definicji rzeczywistego właściciela oraz rozszerzeniu zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Nowy system ulg podatkowych dotyczących innowacji

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie nowych ulg podatkowych dotyczących innowacji:

 • ulgi na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
 • ulgi na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
 • ulgi prowzrostowej – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
 • ulgi IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;
 • ulgi na robotyzację – polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

Nowelizacji ulegną także przepisy o uldze B+R, m.in. podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) uzyskają możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych w wysokości 200 proc., w tym kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu. Możliwe będzie również jednoczesne korzystanie z ulg B+R i IP Box.

Zmiany w VAT

Polski Ład wprowadza do polskiego prawa podatkowego instytucję tzw. grupy VAT, której celem jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania się dla potrzeb VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału. Rozwiązanie to będzie dostępne od 1 lipca 2022 r.

Zmiany obejmą również wprowadzenie opcji opodatkowania usług finansowych, które obecnie korzystają ze zwolnienia z VAT. Podatnik prowadzący działalność w zakresie usług finansowych będzie mógł wybrać czy skorzysta ze zwolnienia, czy też wybiera opcję opodatkowania świadczonych usług VAT.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany podatkowe zawarte w ustawie obejmują, m.in.:

 • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej dla podmiotów ponoszących tzw. kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółki kapitałowej, polegającej na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o określone wydatki do kwoty maksymalnie 250 tys. zł;
 • wprowadzenie tzw. ryczałtu przejściowego, czyli formy abolicji podatkowej dla podatników PIT i CIT, którzy od października 2022 r. do marca 2023 r. ujawnią swoje dochody i wysokość podatku, który powinni byli zapłacić, a także opiszą źródło tego dochodu i którzy w zamian będą mogli skorzystać z opodatkowania tego dochodu ryczałtem wynoszącym 8 proc.;
 • zmiany w zakresie cen transferowych, polegające m.in. na wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego, doprecyzowaniu przepisów dotyczących tzw. „safe harbour” finansowego czy uproszczeniu zasad dokonywania korekt cen transferowych;
 • zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;
 • ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych;
 • umożliwienie zawarcia pomiędzy inwestorem, a organem podatkowym tzw. porozumienia inwestycyjnego, czyli umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej nowej inwestycji lokalizowanej w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.