28 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające:

  1. rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
  2. rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami, w przypadku płatników CIT wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało odroczone po raz kolejny, tym razem do 31 grudnia 2021 r.

W przypadku płatników PIT, choć przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła obowiązywały już przez pół roku w 2019 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem ich stosowanie zostało również po raz kolejny odroczone, do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

Czego dotyczą rozporządzenia

Co do zasady rozporządzenia odnoszą się do obowiązków nałożonych na płatników WHT nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193).

Zgodnie z tymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników, zobowiązany jest w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła (według stawki 20 proc. lub 19 proc.), a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik (jeżeli to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku) może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (mechanizm pay and refund).

Przepisy pozostające w mocy

Należy podkreślić, że tak jak dotychczas przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego (beneficial owner) na podstawie znowelizowanej (rozszerzonej) definicji (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej).

Co dalej z nowymi zasadami poboru podatku u źródła?

Zgodnie z uzasadnieniami do rozporządzeń kolejne odroczenie motywowane jest pandemią COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami.

Ponadto Ministerstwo Finansów przypomniało, że prowadzi obecnie prace nad nowelizacją przepisów o nowym systemie poboru podatku u źródła, jednak nie chce ono obarczać płatników i podatników obowiązkiem przygotowywania się do kolejnych zmian przedmiotowych przepisów w czasie pandemii. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo, prace legislacyjne nad projektem zmian w przepisach o podatku u źródła są obecnie finalizowane. Ministerstwo zakłada, że ich kompleksowa nowelizacja zostanie uchwalona do końca 2021 r.

Szczegóły dotyczące tych zmian nie są jednak obecnie jeszcze znane.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?