Jest 3 sierpnia 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie sygn. I FSK 128/20, oddalając skargi kasacyjne organów od wyroków WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19, stwierdzających, że organy podatkowe nadużyły w sprawach będących przedmiotem wyroków swoich kompetencji, wszczynając postępowanie karne skarbowe w celu innym niż cel tego postępowania, tj. wyłącznie po to, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia NSA wskazał m.in., że w jego ocenie sąd administracyjny może kontrolować, czy w okolicznościach konkretnej sprawy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej i w konsekwencji jego nadużycia, stanowiącego naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych.

Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej

NSA w wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 3407/18) orzekł, że uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza możliwości opodatkowania kartą podatkową. Zgodnie z przepisami, podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową nie mogą prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w ustawie. Zdaniem Dyrektora KIS oraz WSA we Wrocławiu, będąc wspólnikiem spółki osobowej, podatnik prowadzi odrębną działalność gospodarczą i traci prawo do opodatkowania kartą podatkową. NSA wskazał, że wspólnicy spółek osobowych nie są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, a jedynie uzyskującymi przychody z udziałów, zaliczanych do przychodów z tego źródła, co nie wyklucza opodatkowania kartą podatkową.

Prekonsultacje w sprawie tzw. estońskiego CIT

31 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów udostępniony został projekt ustawy wprowadzającej opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu, czyli tzw. estoński CIT. Głównym założeniem tej formy opodatkowania jest umożliwienie niektórym podatnikom CIT spełniającym określone warunki odprowadzania podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysków na rzecz swoich wspólników. Co do zasady, podatek wynosić będzie 15% w przypadku małych podatników oraz podatników, których wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika oraz 25% w przypadku pozostałych podatników. Projekt trafił do prekonsultacji. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2021 r.

Podatkowe skutki otrzymania subwencji z tarczy antykryzysowej

27 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.217.2020.2.AR), zgodnie z którą subwencja z PFR otrzymana przez firmę w ramach pomocy finansowej z tarczy antykryzysowej ma charakter zwrotny, a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie jej otrzymania i dla celów podatku dochodowego powinna być traktowana jak pożyczka. Jednocześnie sfinansowane nią wydatki firma ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile mieszczą się one w definicji kosztu podatkowego.

Podwyższenie płacy minimalnej w 2021 r.

28 lipca 2020 r. Rząd przyjął propozycję zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Wyższa płaca minimalna będzie miała przełożenie na wzrost części zobowiązań i świadczeń pracowniczych. Zmianie ulegnie między innymi minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika, ale także minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym, jeśli były zatrudnione na umowie o pracę. Teraz propozycjami zmian zajmie się Rada Dialogu Społecznego.