Ulga dla młodych a działalność wykonywana osobiście sportowców, trenerów i sędziów sportowych

Ulga dla młodych a działalność sportowców i trenerów

Wprowadzone w drugiej połowie 2019 r. zwolnienie z opodatkowania osób poniżej 26. roku życia miało ułatwić młodym podatnikom wejście na rynek pracy. Ze względu jednak na swoją konstrukcję ograniczającą m.in. zakres przychodów, które mogą być nią objęte, pojawiają się wątpliwości, kto z takiego zwolnienia może de facto skorzystać.

1000
Paweł Majewski

Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ulga dla młodych a działalność wykonywana osobiście sportowców, trenerów i sędziów sportowych

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz
  • przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (dalej: „Ulga dla młodych”).

Ulga dla młodych obejmuje wszystkie przychody z wyżej wymienionych tytułów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku poprzednim była to kwota 35 636,67 zł (5 miesięcy obowiązywania ulgi/12 miesięcy * 85 528 zł).

Należy również pamiętać, że przy obliczaniu tego limitu zwolnienia nie uwzględnia się:

  • przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  • przychodów zwolnionych od podatku dochodowego;
  • przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od 1 stycznia 2020 r., płatnicy mają obowiązek stosowania Ulgi dla młodych. Natomiast w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2019 r. a końcem 2019 r., przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy płatnik nie stosował zwolnienia od podatku, chyba że podatnik złożył pisemne oświadczenie, że uzyskane w powyższym okresie przychody będą w całości zwolnione od podatku.

W przypadku braku takiego oświadczenia, podatnik miał również możliwość zastosowania zwolnienia w zeznaniu podatkowym.

Co istotne, zbyt skomplikowane zasady uzyskania Ulgi dla młodych oraz zbyt wiele kryteriów decydujących o jej zastosowaniu stały się podstawową wadą Ulgi dla młodych i zaowocowały wydaniem w dniu 14 kwietnia br. przez Ministerstwo Finansów objaśnień do normujących ją przepisów.

Do kogo stosuje się ulgę dla młodych

Jak wskazano powyżej, katalog przychodów objętych Ulgą dla młodych ma charakter zamknięty. Ogranicza się wyłącznie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia.

W zakresie osób wykonujących obowiązki w ramach umowy o pracę powyższe regulacje są jasne, gdyż wszelkie przychody wynikające z umów o pracę są kwalifikowane jako przychody osiągane na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Dokładniejsza analiza jest jednak konieczna w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W tym przypadku, mając na uwadze, że art. 13 ustawy o PIT charakteryzuje różne rodzaje działalności wykonywanych osobiście i odnosi poszczególne punkty tego artykułu do różnych typów takiej działalności, w celu zakwalifikowania danego przychodu do odpowiedniego punktu należy przeanalizować dokładniej charakter danej działalności.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT za przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
  3. przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Powyższe skutkuje tym, że jeżeli jakiś rodzaj działalności wykonywanej osobiście jest scharakteryzowany przez określony punkt art. 13 ustawy o PIT, to ten punkt jest podstawą do jego opodatkowania np. w przypadku przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, będzie to art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Sytuacja sportowców, trenerów i sędziów sportowych

Należy wskazać, że w art. 13 ustawy o PIT, uwzględnione zostały także specjalne regulacje odnoszące się do przychodów z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej, do przychodów z tytułu uprawiania sportu oraz do przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przychody z tych tytułów są wymienione w art. 13 pkt 2 tej ustawy i przepis ten co do zasady stanowi podstawę do ich opodatkowania.

Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W związku z czym, jeżeli osoba poniżej 26. roku życia zawrze z klubem piłkarskim umowę (nawet jeżeli została zawarta w ramach umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia), której przedmiotem będzie uprawianie sportu to tego rodzaju przychód  będzie opodatkowany zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sędziów – np. sędziów piłkarskich. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą praktyką w przypadku sędziów piłkarskich, nie są z nimi zawierane bezpośrednio umowy cywilnoprawne, tylko działają oni na podstawie delegacji sędziowskich, które stanowią podstawę ich wynagrodzenia. W tym wypadku również, wypłata na rzecz takiej osoby będzie stanowiła przychód na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.

Również w odniesieniu do trenerów sportowych, którzy w zakresie zawartej umowy cywilnoprawnej wykonywanej jako działalność wykonywana osobiście będą świadczyć usługę na rzecz kontrahenta w formie działalności trenerskiej,  to przychody takich osób również będą stanowiły przychód, który powinien zostać opodatkowany na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że przepisy Ulgi dla młodych odnoszą się tylko i wyłącznie do przychodów z umów zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, przychody całej grupy osób tj. sportowców, trenerów i sędziów sportowych nie mogą być objęte regulacjami Ulgi dla młodych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższej konkluzji nie zmieni również opodatkowanie tych rodzajów przychodów na zasadzie ryczałtu.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa m.in. w art. 13 pkt 2 tej ustawy, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu. Jeżeli więc umowa z trenerem czy piłkarzem przewidywałaby, że kwota należności z jej tytułu nie przekraczałaby 200 zł, to właściwą formą opodatkowania będzie ryczałt. Nie zmienia to jednak nic w zakresie klasyfikacji tego przychodu na gruncie Ulgi dla młodych, gdyż jak to zostało wskazane powyżej Ulgi dla młodych nie stosujemy do przychodów opodatkowanych ryczałtem.

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie