Jest 8 czerwca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskiej ulgi na złe długi z dyrektywą VAT

W opinii z 4 czerwca 2020 r. w sprawie E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-335/19) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że artykuł 90 Dyrektywy VAT nie zezwala na wyłączenie możliwości dokonania korekty VAT (zastosowania ulgi na złe długi) na tej wyłącznie podstawie, że w chwili sprzedaży lub w chwili dokonania korekty, dłużnik jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. W takiej sytuacji, podatnicy powinni mieć zatem prawo odzyskać VAT. Choć opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla TSUE, to jednak wyroki wydawane przez Trybunał są najczęściej zbieżne z opiniami, można mieć zatem nadzieję na wyrok korzystny dla podatników.

Tarcza 4.0 uchwalona przez Sejm

4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa zawiera m.in. zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19, przepisy mające zabezpieczyć polskie spółki przed wrogim przejęciem przez podmioty spoza UE i EOG, zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji, odroczenie terminu wdrożenia nowego JPK na 1 października 2020 r., przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych oraz szereg innych zmian.

Organy nie mogą automatycznie umarzać postępowania zażaleniowego dotyczącego zasadności zwrotu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 maja 2020 r. (sygn. I SA/Łd 831/19) przypomniał, że organy podatkowe nie mogą unikać sądowej oceny swoich działań w kwestii przedłużenia terminu zwrotu VAT. Umarzanie postępowania zażaleniowego przez organ odwoławczy za każdym razem, gdy organ dokona zwrotu VAT, oznaczałoby przyznanie organom podatkowym możliwości działania poza rzeczywistą kontrolą sądową. Dopóki kwestia zasadności zwrotu VAT nie zostanie prawomocnie przesądzona przez sądy administracyjne podatnik ma prawo oczekiwać, że prawidłowość działania organów podatkowych zostanie również przez ten sąd oceniona.

Nowe przepisy dotyczące kas wirtualnych

1 czerwca br. w życie weszły nowe rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, a także Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób. Przedmiotowe rozporządzenia uregulowały zasady korzystania z kas wirtualnych. Zgodnie z nowymi przepisami, używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy działający w branżach korzystających z kas rejestrujących – branży transportowej, oraz tych branżach, które wcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line (m. in. gastronomia i hotelarstwo). Natomiast certyfikaty potwierdzające zgodność działania kasy z wymogami wydawane będą przez Główny Urząd Miar.

Zasady dotyczące przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu

W interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (sygnatura 0115-KDIT2.4011.258.2020.1.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że w przypadku wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu po stronie pracownika powstaje przychód w wysokości 250 zł lub 400 zł miesięcznie w zależności od pojemności silnika. Jednocześnie Organ wyjaśnił, że decydujące znaczenie dla powstania po stronie pracownika przychodu, ma fakt czy dany wydatek zostałby przez pracodawcę poniesiony gdyby auto nie było wykorzystywane na cele prywatne pracownika. Z tej perspektywy przychodu pracownika nie stanowi opłata leasingowa, którą pracodawca i tak musiałby ponieść. Natomiast przychodem będzie koszt paliwa poniesiony przez pracodawcę. Dyrektor KIS potwierdził również, że pracownik uzyskuje przychód dopiero z chwilą otrzymania samochodu do dyspozycji z możliwością jego wykorzystania do celów prywatnych, a nie już w dacie podpisania umowy o korzystanie z samochodu służbowego.