Tax Alert: Interpretacja ogólna dotycząca poboru podatku u źródła (WHT) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta

Interpretacja ogólna dotycząca poboru podatku u źródła

24 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została, wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od wypłaty niektórych należności dokonywanych przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Czego dotyczy interpretacja – uwagi wprowadzające

godnie z art. 21 ust. 1-2 ustawy o CIT i art. 29 ust. 1-2 ustawy o PIT należności wymienione w tych przepisach, osiągane przez nierezydenta, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) z uwzględnieniem odpowiednich umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji dokonujący wypłaty takiej należności jest obowiązany, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek od tej wypłaty.

Ustawy o CIT i PIT nie zawierają jednak przepisów dotyczących wprost sytuacji, gdy takiej wypłaty dokonuje zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta i gdy nabyte świadczenie jest związane z działalnością tego zakładu. Na tym tle powstają istotne wątpliwości i spory interpretacyjne, które nie znajdują jednolitego rozstrzygnięcia w orzecznictwie sądów administracyjnych ani w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów wyjaśnia, czy w takiej sytuacji polski rezydent lub jego zagraniczny zakład są obowiązani – jako płatnik – do pobrania podatku od należności (podatek u źródła) według przepisów polskiej ustawy.

Istota zagranicznego zakładu

Zgodnie z Modelową Konwencją OECD umawiające się państwo nie może opodatkować zysków przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu zlokalizowanego w pierwszym państwie i zyski z tytułu tej czynności można przypisać temu zakładowi. Co więcej w umawiającym się państwie należy przypisać zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo.

W efekcie przyjmuje się w pewnym zakresie fikcję prawną, zgodnie z którą zagraniczny zakład jest podmiotem odrębnym od tworzącego go macierzystego przedsiębiorstwa.

Wypłata przez zakład polskiego rezydenta wynagrodzenia a podatek u źródła

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Finansów wskazał w omawianej interpretacji, że w sytuacji, gdy zakład prowadzi działalność gospodarczą i ponosi ze swojego majątku wydatek – będący dla tego zakładu kosztem podatkowym – z tytułu należności określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT albo art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, takie należności nie powinny być traktowane jako przychody uzyskane na terytorium Polski. W efekcie nie powinny być one opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce, a zatem polski rezydent ani jego zagraniczny zakład nie mają obowiązku poboru podatku u źródła.

Odmiennie natomiast należy traktować sytuację, gdy wydatek z tytułu nabycia świadczenia od nierezydenta nie służy celom działalności gospodarczej zagranicznego zakładu polskiego rezydenta i nie może być przypisany temu zakładowi. Wówczas po stronie nierezydenta powstaje przychód na terytorium Polski, a dokonujący wypłaty ma obowiązek poboru podatku u źródła.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs