Konsekwencje Brexitu a podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Brexit a podatkowe aspekty fuzji i przejęć

1 lutego 2020 r., po wielu miesiącach dyskusji, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Oznacza to, że jedynie do końca 2020 r. będzie obowiązywać okres przejściowy i warunki handlowe między państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią nie zmienią się. W szczególności w tym okresie będą obowiązywać przepisy Dyrektyw europejskich.

1000
Honorata Green KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć

KPMG in Poland

Adres e-mail
Rozłożony fioletowy spadochron

1 lutego 2020 r., po wielu miesiącach dyskusji, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Oznacza to, że jedynie do końca 2020 r. będzie obowiązywać okres przejściowy i warunki handlowe między państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią nie zmienią się. W szczególności w tym okresie będą obowiązywać przepisy Dyrektyw europejskich.

W konsekwencji, ponieważ Zjednoczone Królestwo stało się wobec Unii Europejskiej krajem trzecim, od 1 stycznia 2021 r. w stosunkach z tym krajem przestaną obowiązywać unijne dyrektywy. Warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu, której treść nie jest znana. Jej negocjacje Jej negocjacje rozpoczęły się 2 marca 2020 r. Z punktu widzenia podatkowego, w szczególności transakcji, kluczową kwestią będzie, czy Wielka Brytania będzie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (na chwilę obecną wydaje się to mało prawdopodobne).

Podatek u źródła

W zakresie podatku dochodowego od 1 stycznia 2021 r. przestaną obowiązywać przepisy implementujące dyrektywy unijne (jeżeli Wielka Brytania nie będzie członkiem EOG), na podstawie których stosuje się obecnie zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła wypłat dywidend, należności licencyjnych i odsetek.

Wymienione rodzaje płatności uzyskane na terytorium państwa członkowskiego (tj. w Polsce) przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim (np. w Wielkiej Brytanii) mogą zostać opodatkowane podatkiem dochodowym w państwie źródła zgodnie z lokalnymi przepisami prawa podatkowego. Po spełnieniu pewnych przesłanek, nakreślonych w dyrektywach, możliwe jest jednak wyeliminowanie opodatkowania uzyskanych przychodów podatkiem u źródła.

Ponadto, możliwe jest obniżenie bądź wyeliminowanie WHT poprzez zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Skutkiem Brexitu jest utrata przez Wielką Brytanię statusu państwa członkowskiego UE oraz prawa korzystania z unijnych dyrektyw ograniczających opodatkowanie podatkiem u źródła w ramach Unii. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie będzie posiadało statusu członka EOG, wówczas nie będzie podstaw do zastosowania ww. regulacji i skorzystania na ich podstawie ze zwolnień z podatku u źródła przez polskie podmioty wypłacające dywidendy, odsetki i należności licencyjne do spółek w Wielkiej Brytanii. Podatnicy będą jedynie mogli skorzystać z obniżonych stawek przewidzianych w polsko-brytyjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, w tym dochowanie należytej staranności i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu rezydencji.

W zakresie wypłaty dywidend sytuacja nie powinna się zmienić. UPO przewiduje bowiem zwolnienie dywidend z WHT, jeżeli spełniony zostanie warunek posiadania co najmniej 10 proc. udziałów przez okres dwóch lat. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdzie obniżona 10-proc. stawka WHT.

Natomiast, dla odsetek oraz należności licencyjnych obniżona stawka ustalona została w UPO na poziomie 5 proc. (lub 0 proc. w wyjątkowych sytuacjach, m.in. w przypadku odsetek od kredytów bankowych). W konsekwencji negatywnie wpłynie to na przepływy finansowe w odniesieniu do tych przepływów, które obecnie korzystają ze zwolnienia.

Mając na uwadze możliwe negatywne zmiany w WHT, aktualnie jest to ostatni moment, aby przyjrzeć się obecnym strukturom międzynarodowych grup kapitałowych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest sprawdzenie tych struktur pod kątem finansowania wewnątrzgrupowego, jak również ulokowania strategicznych aktywów niematerialnych i prawnych. W zakresie WHT od dywidend nie powinniśmy spodziewać się rewolucyjnych zmian z uwagi na korzystne zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Nadal należy jednak pamiętać o spełnieniu warunków, bez których zwolnienie dywidend otrzymywanych przez polską spółkę z 19-proc. podatku CIT w Polsce może nie mieć zastosowania.

Restrukturyzacje z udziałem spółek brytyjskich

Brexit prawdopodobnie będzie mieć negatywne konsekwencje dla podatkowego traktowania w Polsce niektórych działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek brytyjskich. Istotne znaczenie w tym zakresie będzie miało to czy Wielka Brytania będzie posiadała status członka EOG (co jak wspomniano powyżej wydaje się mało prawdopodobne).

Niektóre działania restrukturyzacyjne są w ramach UE neutralne podatkowo na moment ich przeprowadzenia, a opodatkowanie odroczone jest w praktyce do momentu realizacji zysków kapitałowych odnoszących się do przekazywanych aktywów. Kwestia ta jest regulowana dyrektywą w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek z różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby Spółki Europejskiej (SE) lub Spółdzielni Europejskiej (SCE) z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

Po zakończeniu okresu przejściowego wymienione w ustawie o CIT restrukturyzacje (połączenie, podział, wniesienie aportem przedsiębiorstwa), w których spółki brytyjskie będą przejmowały majątek polskich podatników CIT, bądź też będą „zbywały” na rzecz polskich spółek własny majątek (w zakresie, w jakim od strony prawnej będzie to możliwe), nie będą co do zasady mogły korzystać z neutralności ich opodatkowania na mocy polskiej ustawy o CIT (bez względu na spełnienie innych wymaganych ustawą warunków). W takim przypadku podatnicy będą jednak mogli skorzystać z regulacji polsko-brytyjskiej UPO, w zakresie, w jakim ochrona traktatowa będzie możliwa.

Honorata Green, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs