• Elektromobilność

  Fundusz niskoemisyjnego transportu

Planowane korzyści związane z uruchomieniem finansowania z Funduszu to: 

 • rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych;
 • możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych na paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze;
 • rozwój flot pojazdów niskoemisyjnych oraz niskoemisyjnego transportu publicznego;
 • możliwy spadek kosztów użytkowania pojazdów opartych na paliwach alternatywnych dla obywateli;
 • poprawa jakości powietrza wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe - szczególnie w dużych aglomeracjach.
 •  

W ustawie wprowadzającej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zidentyfikowano 11 określonych obszarów działań w ramach których będzie można ubiegać się o wsparcie ze środków FNT. Są to zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności, jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych.   Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych.

Wsparcie z FNT

Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych

Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego lub wodoru, lub infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie

Wsparcie dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub gazu ziemnego, wykorzystywanych w transporcie

Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu

Wsparcie publicznego transportu zbiorowego, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, gaz ziemny, wodór lub energię elektryczną

Wsparcie na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

Wsparcie badań związanych z opracowywaniem nowych biokomponentów, biopaliw ciekłych, paliw odnawialnych lub wykorzystaniem gazu ziemnego, wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wdrożeń eksploatacyjnych wyników tych badań

Wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego, wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

Wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

Wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

Wsparcie na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych

Zakres wsparcia z FNT

Ikona - Samochód elektryczny

Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny, lub wodór, oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu

 • przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie budowy zakładu lub instalacji do produkcji

Ikona - Dystrybutor paliwa

Wsparcie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów paliw alternatywnych (w tym energia elektryczna) wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wsparcie wdrożeń eksploatacyjnych wyników takich badań

 • przeznaczone na prace badawczo rozwojowe w tym zakresie
 • przeznaczone na wdrożenie wyników badań (budowa zakładu lub instalacji do produkcji)

Ikona - Skarbonka

Wsparcie może mieć formę:

 • dotacji;
 • pożyczek (nie dłużej niż 10 lat, możliwe umorzenie do 70%);
 • obejmowania lub nabywania przez dysponenta Funduszu, na rzecz Skarbu Państwa:
  1. a) akcji lub udziałów spółek
   b) obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub JST

Podstawowe warunki wsparcia

Trwałość projektu przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji

Utrzymanie miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia

Maksymalna wysokość wsparcia projektów inwestycyjnych to 50% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wysokość wsparcia projektów B+R to 5 mln PLN na jeden projekt

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wspólne dla wszystkich rodzajów projektów

Kryteria wyboru projektów

Kryteria specyficzne dla wybranych projektów

Kryteria wyboru projektów

FNT - Wsparcie na budowe infrastruktury

 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa Podstawowe warunki do spełnienia

 • Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:

 • Kwota dotacji

 • Kalendarz

  Trwałość projektu przez co najmniej 2 lata od dnia oddania infrastruktury do użytkowania (5 lat w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest operator publicznego transportu zbiorowego)

  Beneficjenci – przedsiębiorstwa Podstawowe warunki do spełnienia
 • Ludzie

  Ogólnodostępność stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub stacji tankowania gazem ziemnym, lub wodorem, przez co najmniej 2 lata od dnia oddania infrastruktury objętej wsparciem do użytkowania oraz jej zgodność z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi ustawie o elektromobilności

  Beneficjenci – przedsiębiorstwa Podstawowe warunki do spełnienia
 • Polska

  Posiadanie siedziby lub oddziału na terytorium Polski

  Beneficjenci – przedsiębiorstwa Podstawowe warunki do spełnienia
 • Dokument

  Dodatkowe warunki


  Wsparcie może zostać przyznane projektom, które rozpoczną się po złożeniu wniosku o wsparcie.

  Beneficjenci – przedsiębiorstwa Podstawowe warunki do spełnienia
 • Dystrybutor

  infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG)

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Dystrybutor

  infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Prędkościomierz

  infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną o normalnej mocy

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Prędkościomierz

  infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną o dużej mocy

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Stacja ładowania

  infrastruktury do ładowania pojazdów drogowego transportu publicznego energią elektryczną

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Dystrybutor

  infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży wodoru

  Wsparcie może być przyznane na budowę lub rozbudowę:
 • Infrastruktura dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG)

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 750,000 PLN na jedną stację

  Kwota dotacji
 • Infrastruktura dla dystrybucji lub sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 1,200,000 PLN na jedną stację

  Kwota dotacji
 • Infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną o normalnej mocy

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 25,500 PLN na jedną stację

  Kwota dotacji
 • Infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną o dużej mocy

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 150,000 PLN na jedną stację

  Kwota dotacji
 • Infrastruktura dla dystrybucji lub sprzedaży wodoru

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 3,000,000 PLN na jeden punkt ładowania

  Kwota dotacji
 • infrastruktury do ładowania pojazdów drogowego transportu publicznego energią elektryczną

  Nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, lecz nie więcej niż 240,000 PLN

  Kwota dotacji
 • Przemysław Szywacz

  Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

 • Jakub Roszkiewicz

  Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

 • Grzegorz Wójcik

  Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych