Zbliża się termin na obowiązkową rejestrację beneficjenta rzeczywistego

Obowiązkowa rejestracja beneficjenta rzeczywistego

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku, mają już niewiele ponad miesiąc (tj. do 13 kwietnia 2020 roku) na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

1000
Dokumenty skategoryzowane alfabetycznie

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (dalej „Ustawa”). Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w tym rejestrze udostępniane są nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgodnie z Ustawą do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  1. spółki jawne,
  2. spółki komandytowe,
  3. spółki komandytowo-akcyjne,
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  5. proste spółki akcyjne,
  6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru dzielą się na dwie kategorie.

Pierwsza z nich dotyczy danych identyfikacyjnych spółek, które są obowiązane do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP.

Druga kategoria danych obejmuje dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek. Zaliczamy do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Ministerstwo Finansów (Ministerstwo Finansów dopuściło możliwość podpisania takiego zgłoszenia również przez prokurenta). Takie zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego oraz powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na co warto zwrócić uwagę to to iż beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kiedy trzeba dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Ustawa stanowi iż spółki wpisane do Krajowego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przed 13 października 2019 roku, mają obowiązek dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów, tj. do 13 kwietnia 2020 roku.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych po 13 października 2019 roku, mają obowiązek dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Czy zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest jednorazowe czy trzeba je aktualizować?

Ustawa stanowi iż w przypadku zmiany przekazanych informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Spółka ma 7 dni na aktualizację danych dokonanych w pierwszym (lub następnych) zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Kary za niewykonanie obowiązku

Uchybienie obowiązkowi zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o beneficjencie rzeczywistym podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Dowiedz się więcej o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie