Ministerstwo Finansów wycofuje się z opodatkowania transakcji na kryptowalutach PCC

MF wycofuje się z opodatkowania kryptowalut

2018-06-20

Ministerstwo Finansów wycofuje się z opodatkowania transakcji na kryptowalutach PCC

19 czerwca 2018 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Projekt zakłada zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną. Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący wytycznych w zakresie opodatkowania transakcji dokonywanych na kryptowalutach. Komunikat wywołał istotne kontrowersje zarówno wśród środowiska osób zajmujących się handlem kryptowalutami, jak i wśród doradców podatkowych. Ww. komunikat wskazywał m.in., że umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Rozwiązanie takie prowadziłoby w bardzo wielu przypadkach do obciążenia podatnika daniną przewyższająca kilkukrotnie wartość zainwestowanych środków. Do takiej sytuacji doszłoby przede wszystkim w przypadku osób, które dokonywały wielu transakcji.

W wyniku intensywnej krytyki zaproponowanego rozwiązania, krótko po ogłoszeniu komunikatu przedstawiciele Ministerstwa zaczęli wycofywać się z zaprezentowanego stanowiska. Obiecano również uregulowanie powyższej kwestii w powszechnie obowiązujących przepisach. Mając to na uwadze, przekazano właśnie do ustaleń i konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, który ma zaadresować przedmiotowy problem.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że Minister Finansów uznał słuszną argumentację środowiska traderów: „uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.”

Praktycznym problemem może okazać się fakt, że Rozporządzenie ma obejmować tylko okres od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Obowiązujące i projektowane przepisy nie adresują sytuacji podatników, którzy dokonywali transakcji we wcześniejszym okresie. Na ostateczną treść Rozporządzenia przyjdzie zainteresowanym jeszcze trochę poczekać, choć widać, że Ministerstwo zakłada szybkie prace nad projektem.