Tax Alert: Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

15 czerwca 2018 r. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę nowelizującą ustawę o PIT oraz ustawę o CIT w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych (który po wejściu w życie nowelizacji będzie określany jako „podatek od przychodów z budynków”). Wprowadzone zmiany są skutkiem kompromisu, jaki Ministerstwo Finansów wypracowało z Komisją Europejską.

1000
Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Rozszerzenie zakresu opodatkowania

Dotychczas opodatkowaniu podatkiem minimalnym podlegali wyłącznie podatnicy PIT i CIT będący właścicielami budynków biurowych oraz budynków  handlowo-usługowych. Nowa regulacja zakłada natomiast opodatkowanie wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), które zostały oddane do używania (w całości lub w części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zwolnieniu z opodatkowania będą podlegać wyłącznie te budynki, które zostaną oddane do używania
w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (pod pewnymi warunkami).

Opodatkowaniu nie będą podlegać budynki, dla których proporcja udziału powierzchni użytkowej budynku oddanej do używania  (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5 proc. 

 

Zmiany w zakresie stosowania kwoty wolnej 10 mln zł

Podstawę opodatkowania minimalnym podatkiem stanowił dotychczas przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego, pomniejszony o kwotę 10 mln zł (ustalany odrębnie dla każdego budynku). Zgodnie
z nowelizacją, kwota wolna w wysokości 10 mln zł będzie stosowana wobec sumy wartości początkowej wszystkich budynków posiadanych przez podatnika, bez względu na ich liczbę lub wartość jednostkową (w przypadku, gdy budynek będzie oddany do użytkowania w części, przychód z tego budynku będzie ustalać się proporcjonalnie do udziału powierzchni oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku). W konsekwencji opodatkowaniem zostanie objęta większa liczba podatników PIT i CIT.
 

Mechanizmy antyabuzywne

Wprowadzone zostaną również rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania.

W tym zakresie zostaną nałożone kolejne ograniczenia w możliwości odliczenia kwoty wolnej w wysokości 10 mln zł. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami, w przypadku podatników posiadających udział w kapitale innego podmiotu powiązanego, kwotę wolną w wysokości 10 mln zł będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania wyłącznie w części, w jakiej przychód z budynków u danego podatnika będzie pozostawać do łącznej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, przedmiotowa regulacja ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie jednak z brzmieniem nowych przepisów, będzie mieć ona zastosowanie do wszystkich podatników posiadających udział w kapitale innych podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przychodów  z budynków (niezależnie od intencji podatnika).

Ponadto należy wskazać, że zaproponowana zmiana wskazuje na stosowanie ograniczenia wyłącznie wobec podatników posiadających udziały w kapitale innych podmiotów, podczas gdy zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, intencją ustawodawcy było objęcie przepisem wszystkich podmiotów powiązanych kapitałowo, pomiędzy które kwota wolna miałaby być dzielona. W tym zakresie stosowanie nowych regulacji może budzić wątpliwości.

Nowelizacja wprowadza również tzw. klauzulę TAAR („targeted anti-avoidance rule” czyli ukierunkowaną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania), w świetle której opodatkowaniu będą podlegać dotychczasowi właściciele budynków, którzy bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniosą w całości albo w części własność lub współwłasność budynku albo oddadzą budynek do używania na podstawie umowy leasingu finansowego i transakcja ta będzie mieć na celu unikanie opodatkowania (w takiej sytuacji opodatkowaniu nie będzie podlegać nabywca/leasingobiorca budynku).

Możliwość wystąpienia o zwrot podatku

Zgodnie z uchwalonymi zmianami podatnik będzie mógł wnioskować o zwrot podatku zapłaconego,
a nieodliczonego od podatku dochodowego ustalonego na zasadach ogólnych. Organ podatkowy dokona zwrotu podatku, jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości (i) w wysokości zobowiązania podatkowego lub straty wykazanej
w zeznaniu rocznym oraz (ii) w wysokości podatku od przychodów z budynków. Weryfikacji będzie podlegać w szczególności, czy koszty finansowania dłużnego związane z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi powyższe rozwiązanie, jako korzystne dla podatników, będzie mogło być stosowane także do podatku minimalnego zapłaconego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs