TP Alert - Terminy na wypełnienie obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych zostały przedłużone

Terminy w zakresie cen transferowych przedłużone

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Dotychczasowe terminy zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

1000
Światła dróg

Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminów:

• sporządzenia dokumentacji podatkowej,

• złożenia organom podatkowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej oraz

• dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania ws. transakcji z podmiotami powiązanymi (na formularzach CIT/TP oraz PIT/TP).

Rozporządzenie przedłuża w tym zakresie terminy wynikające z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwotnie ustalone na datę złożenia zeznania rocznego.

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje wszystkie elementy dokumentacji cen transferowych, tj. dokumentację Local File, analizy porównawcze, a także informację o grupie podmiotów powiązanych – Master File.

Należy zaznaczyć, iż podatnicy, którzy skorzystają z wydłużonego terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lub uproszczonego sprawozdania (CIT/TP lub PIT/TP) są nadal zobowiązani do złożenia właściwego rocznego zeznania podatkowego w dotychczasowym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem przedłużenie terminów dotyczy terminów upływających w latach 2018 i 2019.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek konsultacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt. 

© 2023 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie