RODO News

RODO News

Aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów.

Aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów.

Najnowsze wpisy:

2020-08-12

Marketing bezpośredni drogą elektroniczną w świetle projektu Prawa komunikacji elektronicznej

Wśród przepisów omawianych ustaw znajdują się regulacje istotne z punktu widzenia podmiotów zajmujących się działaniami marketingowymi drogą elektroniczną (kierowaniem komunikatów o charakterze marketingowym do oznaczonego odbiorcy za pośrednictwem np. rozmowy telefonicznej, SMS czy maila).

> Więcej

2020-07-16

Tarcza Prywatności unieważniona

TSUE unieważnił Tarczę Prywatności powołując się na niewystarczającą ochronę przed dostępem władz publicznych do danych przekazywanych do tego kraju.

> Więcej

2020-07-03

Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu – ważne stanowisko PUODO

Prezes UODO wydał stanowisko w sprawie realizowania obowiązku informacyjnego względem członków zarządu osób prawnych.

> Więcej

2020-05-26

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika a obowiązek informacyjny

Czy konieczne jest realizowanie obowiązku informacyjnego wobec członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego?

> Więcej

2020-05-20

Pomiar temperatury pracowników możliwy wyłącznie na podstawie decyzji służb sanitarnych?

Przed podjęciem działań w zakresie pomiaru pracodawca powinien upewnić się, że posiada podstawę prawną, aby przetwarzać dane wrażliwe.

> Więcej

2020-04-06

Kara za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli | Magdalena Wikarjak

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych na spółkę związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.

> Więcej

2020-03-12

Kara za zbieranie odcisków palców | Magdalena Wikarjak

Prezes UODO nałożył karę pieniężną na szkołę podstawową w wysokości 20 tysięcy złotych.

> Więcej

2020-01-24

Korzystanie z adresu e-mail byłego pracownika | Magdalena Wikarjak

Prezes UODO wydał stanowisko dotyczące korzystania z imiennego adresu e-mail byłego pracownika.

> Więcej

2019-11-08

Kolejne naruszenia pisów RODO i kolejne kary UODO | Magdalena Wikarjak

I. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na spółkę działającą w branży reklamowej (Spółka) karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

II. Prezes UODO nałożył także pierwszą karę na instytucję samorządową - burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ma zapłacić 40 tys. zł za to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz za zbyt długi czas publikowania oświadczeń majątkowych.

> Więcej

2019-10-11

Kolejna kara za naruszenie przepisów RODO | Magdalena Bęza

Pierwsza taka istotna kara, w wysokości ok. 950 tys. złotych, została nałożona w marcu 2018 roku na wywiadownię gospodarczą, m.in. za niedopełnienie obowiązku informacyjnego względem podmiotów danych (osób, których dane dotyczą). We wrześniu 2019 roku, po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu, Prezes UODO wydał kolejną decyzję nakładającą wysoką karę – tym razem na spółkę morele.net sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „morele.net”) prowadzącą sklepy internetowe, w wysokości 2 830 410 złotych (równowartość 660 000 EUR). Kara ta jest najwyższa z dotychczas nałożonych przez Prezesa UODO.

> Więcej

2019-08-14

Przetwarzanie zdjęć w aplikacjach mobilnych a dane biometryczne

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z falą kontrowersji dotyczących popularnej aplikacji mobilnej służącej do przerabiania zdjęć dla celów rozrywkowych.

> Więcej

 

2019-08-09

Kodeksy postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów

Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych przewidzianą przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) jest zasada rozliczalności. Zgodnie z nią administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać przestrzeganie przez siebie przepisów ochrony danych osobowych.

>Więcej

2019-07-15

Czy kserowanie dowodów osobistych jest zabronione?

12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Ustawa ta przewiduje zakaz wytwarzania, oferowania, zbywania lub przechowywania w celu zbycia replik dokumentów publicznych. Do dokumentów publicznych należy zaliczyć m. in takie dokumenty jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty paszportowe, książeczkę żeglarską, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, np. akt urodzenia, odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, legitymacje funkcjonariuszy różnych służb, żołnierzy czy dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu lekarza. Ten, kto złamie taki zakaz, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

> Więcej

2019-07-02

Czy pracodawca może badać stan trzeźwości pracowników?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął omawianą niedawno w mediach kwestię tego, czy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników. Zdaniem Prezesa UODO aktualny stan prawny wskazuje na to, że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, a wskazywać ma na to treść przepisu art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

> Więcej

2019-06-19

Kontrole Prezesa UODO oceniają spełnienie wymogów RODO

Od czasu wejścia w życie RODO Prezes Urzędu rozpoczął kontrole wdrożenia zasad i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z rocznym planem kontroli sektorowych Prezesa Urzędu na 2019 rok, kontrolą objęci są m. in. pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego oraz przetwarzania danych w związku z rekrutacją.

Przedsiębiorca może dowiedzieć się o fakcie kontroli oraz o jej planowym zakresie z pisemnego zawiadomienia. Jeśli nie doszło do naruszenia ochrony danych i kontrola odbywa się w normalny toku, przedsiębiorca ma czas, by się do niej przygotować. Minimalny okres to 7 dni i należy go aktywnie wykorzystać.

> Więcej

2019-02-25

Ustawa wdrażająca RODO uchwalona przez Sejm

21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Uchwalone zmiany dotyczą 168 ustaw, w tym m.in. kodeksu pracy, prawa karnego, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, prawa oświatowego, medycznego i wiele innych. Ustawa zostanie teraz skierowana na posiedzenie Senatu.

> Więcej

2019-02-11

Między młotem a kowadłem, czyli Ministerstwo Cyfryzacji vs UODO

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało objaśnienia prawne dotyczące danych osobowych kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji.

> Więcej

2019-01-14

Nadmiarowe dane w formularzach podatkowych | Magdalena Wikarjak

Data urodzenia podatnika, imię ojca i matki w formularzu podatkowym stanowią dane nadmiarowe, a przez to naruszają przepisy RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Tak wynika z uchwały Nr I/42/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

> Więcej

2018-11-28

Pół roku RODO | Magdalena Wikarjak

25 maja 2018 r. był bardzo ważnym dniem w całej UE, albowiem od tego dnia oficjalnie rozpoczęło się stosowanie RODO. Obecnie mija pół roku od tego „rewolucyjnego” dnia i z tej okazji Ministerstwo Cyfryzacji utworzyło na swojej stronie specjalną zakładkę, w której zebrano filmy i przewodniki dotyczące reformy danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych natomiast opublikował 10 wskazówek dla administratorów oraz dla podmiotów danych, które stanowią swoiste podsumowanie wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu ochrony danych.

> Więcej

2018-11-21

Samo wdrożenie RODO to nie wszystko  | Magdalena Wikarjak

Szał rodomanii wśród „administratorów” powoli przycicha, ale po drugiej stronie budzi się aktywność organów nadzorczych. Coraz częściej słychać o rozpoczętych, trwających i zakończonych weryfikacjach przyjętych przez przedsiębiorców rozwiązań. Przygotowując się do wdrożenia RODO, wielu przedsiębiorców poszukiwało wzorów gotowych procedur, zapominając, że najważniejsze jest jednak odzwierciedlenie faktycznych procesów przetwarzania danych a nie wdrożenie gotowych formuł.

> Więcej

2018-11-20

Ustawa wdrażająca RODO przyjęta przez Radę Ministrów | Magdalena Wikarjak

6 listopada 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

> Więcej

2018-11-06

Od 18 października 2018 r. zamówienia publiczne powyżej unijnych progów tylko elektronicznie

W dniu 18 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje obowiązek przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej unijnych progów wyłącznie w formie elektronicznej.

> Więcej

2018-11-05

EROD o wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków | Magdalena Wikarjak

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała opinię dotyczącą wykazu rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych. EROD w opinii wskazuje na potrzebę spójności i ujednolicenia wykazów w krajach członkowskich.

> Więcej

2018-11-02

Dania wprowadza obowiązkowe szyfrowanie e-maili | Magdalena Wikarjak

Od 1 stycznia 2019 r. w Danii zaostrzone zostaną przepisy dotyczące szyfrowania e-maili zawierających dane szczególnej kategorii. Duński organ nadzorczy zaleca stosowanie szyfrowania wiadomości e-mail od 2008 r., ale od 1 stycznia 2019 r. szyfrowanie będzie obejmowało już wszystkie wiadomości e-mail zawierające dane osobowe szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO.

> Więcej

2018-10-17

Kolejny krok w sprawie jednolitego rynku cyfrowego – swobodny przepływ danych nieosobowych

W dniu 4 października 2018 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych (czyli takich informacji, których treść nie umożliwia identyfikacji użytkownika – są to np. dane sprzętowe lub historia przeglądarki).

> Więcej

2018-10-17

Przewodnik po ochronie danych w zatrudnieniu | Magdalena Wikarjak

04 października 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych udostępnił na swojej stronie internetowej poradnik dotyczący zatrudnienia nazwany „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”. W poradniku UODO zawarło najważniejsze informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia jak kwestia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych czy organizacji pracowniczych. Omówiono także inne niż stosunek pracy formy zatrudnienia, w tym działanie agencji pracy tymczasowej.

> Więcej

2018-10-08

Ustawa wdrażająca RODO coraz bliżej | Magdalena Wikarjak

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 i skierował na posiedzenie rządu. Prognozowany termin wejścia w życie ustawy wdrażającej to początek 2019 r.

> Więcej

2018-09-25

Pierwszy wyrok nawiązujący do RODO | Magdalena Wikarjak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt SAB/Gd 62/18) przesądził w tym wyroku, że przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 

> Więcej

2018-03-12

Czy stare zgody zachowają ważność? | Katarzyna Wojciechowska

Z perspektywy procesów przetwarzania danych osobowych opartych na zgodach, uzyskanych przed 25 maja 2018 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami o ochronie danych osobowych, wielu administratorów nadal zastanawia się czy stare zgody zachowają ważność.

> Więcej

2018-03-09

GIODO po nowemu | Magdalena Bęza

Przepisy GDPR wprowadzają szereg wymogów kierowanych do państw członkowskich, m.in. zobowiązują do ustanowienia niezależnego organu nadzorczego, sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, powoływanego przez parlament, rząd, głowę państwa lub niezależny organ, uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na podstawie prawa państwa członkowskiego.

>Więcej

Bądź z nami w kontakcie