Global Mobility Services Alert: Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT

GMS Alert Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT

W dniu 27 października br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu istotnych zmian w ustawie o PIT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1000

Kontakt

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
GMS Alert: Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT

Wyższa kwota wolna od podatku

W projekcie proponuje się podwyższenie od 2018 roku kwoty wolnej od podatku z 6 600 zł do poziomu 8 tys. zł. Oznacza to, że osoby których dochód wyniesie nie więcej niż 8 tys. zł w roku podatkowym, w ogóle nie zapłacą podatku PIT. Z kolei dla podatników, dla których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8 tys. zł, lecz nie przekroczy 13 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie od 556,02 zł do 1 440 zł .
Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13 tys. zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Powyżej podstawy opodatkowania wynoszącej 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127 000 zł.

 

Podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych

Projekt zakłada zmiany limitów niektórych zwolnień podatkowych zawartych w art. 21 ustawy o PIT, m.in.:

 • zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych – z 2 280 zł do 6 tys. zł;

 • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – z 380 zł do 1 tys. zł;

 • dopłat do wypoczynku – z 760 zł do 2 tys. zł.

   

Rozszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie zakresu stosowania ulgi rehabilitacyjnej poprzez:

 • rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego, na wszystkie osoby posiadające psa asystującego;
 • rozszerzenie zakresu stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, polegającego na likwidacji ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzeniu prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką;

 • podniesienie do 10 080 zł dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej.

 

Programy motywacyjne

Nowe przepisy rozszerzają możliwość odroczenia opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w akcyjnych programach motywacyjnych na spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecne przepisy ograniczały to uprawnienie do akcji spółek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG.

W przypadku tego typu planów, przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach tych programów (tj. opodatkowanie dopiero w momencie zbycia akcji – stawką 19 proc.).
 

Ryczałt od najmu

W obecnym stanie prawnym dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są na zasadach ogólnych, według stawek 18 proc. i 32 proc. Na zasadzie wyboru przychody takie mogą być alternatywnie opodatkowane zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5 proc. Projekt ustawy przewiduje ograniczenie możliwości stosowania wskazanego ryczałtu wyłącznie do przychodów z najmu nieprzekraczających 100 tys. zł rocznie oraz wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu w wysokości 12,5 proc. w odniesieniu do przychodów przewyższających tę kwotę.

Obowiązek wpłacania zaliczek od 1 000 zł

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 ustawy o PIT).Projekt wprowadza wyjątek od powyższej zasady. Zakłada mianowicie, że podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki, podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Norma ta będzie dotyczyła także podatników, który oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę.
 

Podwyższenie limitu umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów

Obecnie obowiązujący limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosi 3.500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Nowelizacja przepisów zakłada podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

 

Stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

W zakresie wynagrodzenia twórców nowelizacja przepisów przewiduje podwyższenie limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Od nowego roku, limit ten ma zostać podniesiony o 100 proc. - z kwoty 42 764 zł do 85 528 zł.

Jednocześnie projektowane zmiany wprowadzają ograniczenie, co do rodzajów działalności, do których stosuje się podwyższone 50 proc. koszty uzyskania przychodów.

Podwyższone koszty będą stosowane do przychodów uzyskiwanych z działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej:
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych został skierowany do Senatu.
Według planów ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego projektu ustaw, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs