Global Mobility Alert: Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku

Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku

26 września br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy z dnia 22 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu istotnych zmian w ustawie o PIT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1000

Kontakt

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Global Mobility Alert: Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku

Wyższa kwota wolna od podatku

W projekcie proponuje się podwyższenie od 2018 roku kwoty wolnej od podatku z 6 600 zł do poziomu 8 tys. zł. Oznacza to, że osoby, których dochód wyniesie nie więcej niż 8 tys. zł w roku podatkowym, w ogóle nie zapłacą PIT. Z kolei dla podatników, dla których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8 tys. zł, lecz nie przekroczy 13 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie od 1 440 zł do 556,02 zł.

Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13 tys. zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Powyżej podstawy opodatkowania wynoszącej 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127 000 zł.
 

Podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych

Projekt zakłada zmiany limitów niektórych zwolnień podatkowych zawartych w art. 21 ustawy o PIT, m.in.:

  • zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych – z 2 280 zł do 6 tys. zł;
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – z 380 zł do 1 tys. zł;
  • dopłat do wypoczynku – z 760 zł do 2 tys. zł.

Rozszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie zakresu stosowania ulgi rehabilitacyjnej poprzez:

  • rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego, na wszystkie osoby posiadające psa asystującego;
  • rozszerzenie zakresu stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, polegającego na likwidacji ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzeniu prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką;
  • podniesienie do 10 080 zł dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej.

Programy motywacyjne

Aktualnie częstą praktyką jest tworzenie mechanizmu wynagradzania pracowników lub innych osób powiązanych ze spółką poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych. W związku z tym, przychody takie są zaliczane do źródła z kapitałów pieniężnych i dochód z nich uzyskany podlega opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w rzeczywistości przychody takie powinny stanowić przychód ze stosunku pracy, przychód z działalności wykonywanej osobiście albo przychód z innych źródeł i być opodatkowane według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.). Projekt ustawy zakłada wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych ze źródła kapitałów pieniężnych. Przychody tego typu mają być zaliczane do źródeł przychodów, w ramach których zostały uzyskane.

Ryczałt od najmu

W obecnym stanie prawnym dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są na zasadach ogólnych, według stawek 18 proc. i 32 proc. Na zasadzie wyboru przychody takie mogą być alternatywnie opodatkowane zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5 proc. Projekt ustawy przewiduje ograniczenie możliwości stosowania wskazanego ryczałtu wyłącznie do przychodów z najmu nieprzekraczających 100 tys. zł rocznie oraz wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu w wysokości 12,5 proc. w odniesieniu do przychodów przewyższających tę kwotę.

Obowiązek wpłacania zaliczek od 1000 zł

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 ustawy o PIT).

Projekt wprowadza wyjątek od powyższej zasady. Zakłada mianowicie, że podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki, podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1 000 zł.

Norma ta będzie dotyczyła także podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę.

Podwyższenie limitu umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów

Obecnie obowiązujący limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosi 3 500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Nowelizacja przepisów zakłada podwyższenie z obecnych 3 500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych został skierowany na posiedzenie Komisji Prawniczej. Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 stycznia 2018 roku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego projektu ustaw, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs