Od ponad 30 lat Polska stanowi atrakcyjny rynek dla inwestorów zagranicznych, którzy doceniają otwartość, położenie geograficzne i stabilność gospodarczą kraju. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się ulokować tu swój kapitał, mogą korzystać z wielu zachęt i cieszyć się dostępem do dobrze wykształconej siły roboczej oraz dużego rynku wewnętrznego. Cechy te sprawiają, że Polska jest jednym z największych odbiorców inwestycji typu greenfield w Europie Środkowo-Wschodniej, a także docelowym miejscem dla licznych transakcji fuzji i przejęć dokonywanych przez podmioty zagraniczne.

Po Brexicie Polska stała się szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. W latach 2009-2019 polskie PKB rosło średnio o 3,6% rocznie. Na koniec 2019 r. zobowiązania Polski z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosły 209,5 mld EUR. Najwięcej inwestycji zagranicznych dokonywanych jest w sektorze produkcji przemysłowej, natomiast największymi zagranicznymi inwestorami w Polsce pozostają Niemcy, Francja oraz Stany Zjednoczone.

Wzrost gospodarczy w Polsce napędzany jest przez popyt krajowy, przede wszystkim konsumpcję prywatną, która z kolei wynika z niskiego bezrobocia i rosnących wynagrodzeń. Z poziomu znacznie przekraczającego dziesięć procent na początku XXI wieku, stopa bezrobocia spadła poniżej średniej unijnej, do 2,9%, na koniec 2019 roku. W 2019 roku Polska odnotowała nieznacznie dodatnie saldo obrotów towarowych, eksportując produkty o wartości 235,8 mld EUR. W tym czasie import był niższy o niecałe 2 miliardy euro i wyniósł 234 miliardy euro. Jeszcze rok wcześniej bilans wymiany towarowej Polski był lekko ujemny, ale z roku na rok utrzymuje się na poziomie bliskim zera.
Ponad połowa wartości dodanej brutto w Polsce wytwarzana jest w handlu hurtowym i detalicznym, transporcie, hotelarstwie i gastronomii oraz w sektorze przemysłowym. Sektory te generują również najwięcej wszystkich miejsc pracy.

Po Brexicie Polska stała się szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. W latach 2009-2019 polskie PKB rosło średnio o 3,6% rocznie.

Spis treści

Kondycja polskiej gospodarki

Po Brexicie Polska stała się szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. W latach 2009-2019 polski PKB rósł średnio o 3,6% rocznie.

Warsaw Bridge - 01

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Przychody uzyskiwane przez inwestorów zagranicznych wyraźnie rosną i w 2019 roku przekroczyły 20 mld euro, co stanowi ponad dwukrotność wartości odnotowanej dekadę temu.

Warsaw Bridge - 02

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest według inwestorów zagranicznych optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Warsaw Bridge - 03

Przepisy podatkowe

Polskie organy podatkowe są uprawnione do przeprowadzania kontroli podatkowej w ciągu 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego oraz do ponownego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Warsaw Bridge - 04

Statutowe sprawozdania finansowe i wymogi sprawozdawcze

Statutowe sprawozdania finansowe jednostek w Polsce składają się z następujących elementów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania.

Warsaw Bridge - 05

W którym regionie Polski zacząć inwestycję?

Zachęty podatkowe dostępne dla inwestorów, różnią się maksymalną intensywnością w zależności od regionu, w którym dokonywana jest inwestycja.

Warsaw Bridge - 06

Wideoinfografika | Kilka faktów o Polsce

Polska jest 6. co do wielkości gospodarką w UE. Publikacja przedstawia kluczowe wskaźniki ekonomiczne, opisuje rynek M&A oraz kwestie prawno-podatkowe istotne dla inwestowania w Polsce.

Kluczowe wnioski

Polska jest 5. największym krajem UE pod względem liczby mieszkańców

235,8 mld EUR – eksport towarów z Polski w 2019 roku

234,0 mld EUR – import towarów do Polski w 2019 roku

Zgodnie z danymi z 2018 roku Polska ma trzecią najdłuższą sieć kolejową w UE

247 – liczba ogłoszonych transakcji M&A w Polsce w 2019 roku

Polska jest 6. co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej

Zobacz, jak możemy Ci pomóc w rozpoczęciu inwestowania w Polsce

Zobacz także