Globalna sieć firm KPMG działająca w 147 krajach i zatrudniająca ponad 219 000 pracowników dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r.

Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia różnorodnych działań środowiskowych w ramach organizacji i łańcucha dostaw, włączając redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (GHG) KPMG o 50% do 2030 r. zgodnie z 1.5oC science-based target (SBT)*. Ponadto, działania KPMG będą obejmowały przejście w 100% na energię elektryczną z odnawialnych źródeł oraz neutralizację wszelkich pozostałych emisji GHG powstałych na skutek prowadzonej działalności.

W KPMG podjęto rygorystyczne podejście, wykorzystując doświadczenie własnych ekspertów, zaplanowano ścieżkę KPMG do dekarbonizacji. Na tej podstawie opracowano model prognozowania emisji dwutlenku węgla, który umożliwia oddolne wyznaczanie celów. Model ten przedstawia wpływ i źródła emisji oraz to, jak zmiana zasad i polityk firmy, np. dotyczących podróży służbowych, może mieć znaczący wpływ na emisje gazów cieplarnianych.

Warto nadmienić, że wcześniejsze działania globalnej sieci KPMG pozwoliły już na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla netto w przeliczeniu na pełny etat o około jedną trzecią w ciągu ostatniej dekady.

Mamy nadzieję, że KPMG w Polsce dołączając do globalnych działań związanych z ochroną klimatu znacząco przyczyni się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości, wzbudzając jednocześnie zaufanie wśród swoich lokalnych interesariuszy.

Walka ze zmianami klimatycznymi jest ważnym elementem budowania zrównoważonego świata. Firmy KPMG współpracują z Klientami na całym świecie, aby wspierać ich w dekarbonizacji własnej działalności i łańcuchów dostaw oraz aby pomagać firmom dostrzec szanse i ryzyka związane z ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). Uruchomiony w 2020 roku program KPMG IMPACT łączy globalne doświadczenie firm KPMG i odpowiada na potrzeby Klientów na całym świecie, poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu największych współczesnych wyzwań stojących przed naszą planetą i zmierzających do budowania lepszej przyszłości.

Działania KPMG wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) ustanowionych w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Cele te skupiają się na zapewnieniu pokoju, postępu gospodarczego i godnego życia dla wszystkich mieszkańców świata, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. To zadania dla państw, organizacji pozarządowych, obywateli, ale także biznesu, by tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

Ponadto, KPMG International, jak i KPMG w Polsce są członkami United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.


* Science-based target (SBT) – uzasadniony naukowo cel redukcji emisji gazów cieplarnianych konieczny do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego — ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomów z czasów przedindustrialnych.