Świat stanął w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań. Klęski żywiołowe wywołane zmianami klimatu, protesty społeczne czy globalna pandemia. Rozwiązanie tych problemów wymaga współpracy nas wszystkich w realizacji Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Mając świadomość jak istotny jest zrównoważony rozwój jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, by wywierać pozytywny wpływ na świat. Uruchomiliśmy globalną inicjatywę KPMG IMPACT , w ramach której wspieramy firmy w zrównoważonym rozwoju oraz podejmujemy własne działania w tym obszarze.

Po raz pierwszy zebraliśmy nasze globalne zobowiązania z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) pod jednym parasolem: Our Impact Plan. Kierując się wartościami KPMG będziemy podejmować także lokalnie działania w czterech kluczowych obszarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład Korporacyjny.
 

Nasze działania

Planeta

  

Zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne:

 • Od 2019 r. posiadamy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001.
 • Monitorujemy ślad węglowy i podejmujemy działania ograniczające emisje GHG.
 • Zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2030 r.
 • Do wydruków firmowych wykorzystujemy papier z recyklingu.
 • We wszystkich biurach wyeliminowaliśmy plastikowe produkty jednorazowe.
 • Prowadzimy regularne akcje edukacyjne dla pracowników.

  

Ludzie

  

Dbamy o naszych pracowników, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i usposobieniem budują najwyższą jakość usług i unikalną kulturę organizacyjną:

 • Tworzymy włączające środowisko pracy pozbawione dyskryminacji.
 • Dbamy o zdrowie pracowników, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
 • Rozwijamy kulturę ciągłego uczenia się.
 • Szanujemy niezbywalne prawa człowieka.

  

Dobrobyt

  

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspieramy społeczności lokalne:

 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem poprzez organizowanie bezpłatnych konferencji, webcastów oraz tworzenie raportów i innych publikacji merytorycznych.
 • Świadczymy nieodpłatne profesjonalne usługi audytorskie i doradcze organizacjom pożytku publicznego (OPP).
 • Wspieramy działania wolontariackie naszych pracowników oraz studentów.
 • Wspólnie z Fundacją KPMG wspieramy równy dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży.

  

Ład korporacyjny

  

U podstaw naszych działań leżą wartości KPMG, które definiują nas i nasze podejście do pracy:

 • Jesteśmy członkiem UN Global Compact – największej na świecie platformy angażującą biznes w realizację SDGs.
 • Jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji typu think-and-do-tank zajmującej się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.