• Renata Kulpa, autor |
  • Patrycja Pokutycka, autor |
3 min

25 kwietnia 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do urlopu energetycznego i urlopu górniczego oraz wzoru zaświadczenia o okresie korzystania przez pracownika z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego („Rozporządzenie”).

Wykaz stanowisk pracy uprawniających odchodzących z pracy energetyków i górników węgla brunatnego do specjalnych urlopów przedemerytalnych

Jak informowaliśmy w naszym wpisie w grudniu ub.r. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego („Ustawa”), wprowadziła dla odchodzących z pracy górników węgla brunatnego i pracowników sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, możliwość skorzystania z urlopów górniczych lub energetycznych, podczas których będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Uprawnienia te przysługują pracownikom w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego. O warunkach przyznania wskazanych wyżej urlopów informowaliśmy w naszej publikacji Odprawy i urlopy dla górników i pracowników branży energetycznej”.

Rozporządzenie wydane w dniu 25 kwietnia b.r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13 Ustawy i określa wykaz stanowisk pracy uprawniających do urlopu górniczego i urlopu energetycznego.

Wykaz ten został przygotowany w oparciu o informacje pozyskane od przedsiębiorstw energetycznych z sektora elektroenergetycznego i przedsiębiorstw górniczych branży górnictwa węgla brunatnego, i został ujęty w podziale na obszary, tj. obszar produkcyjny i remontowy, bezpośrednio związany z udziałem w procesie wydobycia węgla brunatnego oraz w podziale na poszczególne funkcje, tj. rodzaje prac. Można wyróżnić 6 głównych kategorii stanowisk uprawniających do wskazanych wyżej urlopów:

  1. stanowiska pracy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i świadczenia usług systemowych, uczestnictwa w rynku mocy oraz wytwarzania ciepła;
  2. stanowiska pracy w obszarze koordynacji spraw związanych z planowaniem, organizacją, realizacją i rozliczeniem zadań remontowych i inwestycyjnych;
  3. stanowiska pracy w obszarze koordynacji spraw związanych z wykonaniem we własnym zakresie remontów urządzeń w następujących branżach: mechanicznej, elektrycznej, automatyki i pomiarów elektrycznych, wulkanizacyjnej oraz prac warsztatowych, diagnostyki i kontroli jakości;
  4. stanowiska pracy w obszarze prowadzenia gospodarek: remontowej, kotłowej, energomaszynowej, elektrycznej, automatyki, sterowań i pomiarów, wodnej, nawęglania, odsiarczania, odpopielania, kolejowej, budowlanej, konstrukcyjnej, ochrony środowiska, magazynowej, materiałowej, inwestycyjnej, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. stanowiska pracy w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła do odbiorców bezpośrednio przyłączonych do elektrowni;
  6. stanowiska pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, bezpośrednio związane z udziałem w procesie wydobywczym węgla brunatnego,

obejmujących łącznie ponad 4 tys. stanowisk.

Wykaz stanowisk pracy opracowany przez Resort Aktywów Państwowych jest bardzo obszerny. Na podstawie informacji uzyskanych od objętych osłonami przedsiębiorstw energetycznych oraz firm z sektora węgla brunatnego, szacuje się, że grupa pracowników, którzy uzyskali uprawnienia urlopowe przekracza 23 tys. osób. To wskazuje na zakres i skalę wsparcia udzielanego pracownikom wskazanych wyżej sektorów w celu łagodzenia skutków transformacji sektorów energetyki i górnictwa węgla brunatnego.