• Renata Kulpa, autor |
1 min

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku o sygnaturze II SA/Wa 542/22 zakwestionował stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące przechowywania danych osobowych kandydatów uznając, że pracodawca ma prawo przetwarzać dane po zakończonej rekrutacji ze względu na ewentualne roszczenia kandydatów z tytułu dyskryminacji.

Zgodnie z dotychczasową wykładnią Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe kandydata powinny zostać każdorazowo usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacyjnym, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w kolejnych, przyszłych rekrutacjach.

Stanowiska UODO nie podzielił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 roku (sygn. akt II SA/Wa 542/22) uchylił decyzję Prezesa UODO, w której organ udzielił upomnienia pracodawcy z powodu bezpodstawnego przetwarzania danych kandydatki do pracy po zakończonej rekrutacji.

Sąd uznał bowiem, że przechowywanie takich danych jest uzasadnione interesem pracodawców i kandydatów do pracy, albowiem dane te mogą okazać się niezbędne w przypadku zarzutów dyskryminacyjnych.  Zgodnie z treścią art. 183d Kodeksu pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w tym również kandydat do pracy, ma prawo dochodzić należnego jej odszkodowania. Roszczenie to przedawnia się z upływem 3 lat, co w świetle powyższego orzeczenia uzasadniałoby przechowywanie przez ten okres danych kandydata po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Omawiane orzeczenie może mieć więc istotny wpływ na prowadzone procesy rekrutacyjne, w tym stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych i realizację zadań przez działy HR.

Powiązane

Inne publikacje i usługi