• Martyna Kwiatkowska, autor |

Tak uznał Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydając opinię zabezpieczającą , w której to potwierdził, że wniesienie w formie aportu (wkładu niepieniężnego) udziałów spółki polskiej (powiązanej pośrednio ze spółką zagraniczną poprzez spokrewnionych ze sobą wspólników) do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego oraz potencjalna wypłata dywidendy nie będzie stanowiła unikania opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej.

Aport udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej oraz wypłata dywidendy nieobjęte klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Tak uznał Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydając opinię zabezpieczającą1, w której to potwierdził, że wniesienie w formie aportu (wkładu niepieniężnego) udziałów spółki polskiej (powiązanej pośrednio ze spółką zagraniczną poprzez spokrewnionych ze sobą wspólników) do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego oraz potencjalna wypłata dywidendy nie będzie stanowiła unikania opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej.

Przesłanki zastosowania klauzuli GAAR

Do tego rozstrzygnięcia doszło po analizie ustawowych przesłanek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania:

  • identyfikacji korzyści majątkowej,
  • ustalenia, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności,
  • sprzeczności korzyści podatkowej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu,
  • sztuczności sposobu działania.

Szef KAS wskazał, że pomimo powstania korzyści podatkowych w postaci niepowstania zobowiązania podatkowego w związku z planowanymi czynnościami oraz przyjęcia, że powyższe korzyści są jednym z głównych celów dokonania tych czynności, gdyż zmiana w strukturze własnościowej umożliwi bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych ze spółki polskiej do spółki zagranicznej bez konieczności zapłaty podatku dochodowego to jest on zdania, iż powyższe korzyści podatkowe nie stoją w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a także sposób działania nie może zostać uznany za sztuczny.

Za powyższym przemawia fakt, iż planowane działania mają na celu przede wszystkim utworzenie grupy kapitałowej, dokapitalizowanie spółki zagranicznej, realizację interesu ekonomicznego spółki zagranicznej (polityka inwestycyjna oraz maksymalizacja zysku) oraz ułatwienie sukcesji międzypokoleniowej (brak konieczności podejmowania działań związanych z sukcesją bezpośrednio wobec spółki polskiej).

Ochrona przed zastosowaniem względem podatnika klauzuli GAAR

Tak uzasadnione działania zostały objęte przez Szefa KAS ochroną wynikającą z opinii zabezpieczającej polegającą na zabezpieczeniu podatnika przed zastosowaniem względem niego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, o której mowa w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej i wynikającymi z niej konsekwencjami.


1 Opinia zabezpieczająca z dnia 25 maja 2021 r. (sygn. DKP3.8011.31.2020)