• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Rozpoczęto prace nad projektem ustawy, który przewiduje zaliczenie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy pracownika.

Do I czytania w Sejmie skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy przewidujący wprowadzenie przepisów dotyczących wliczania okresów prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika.

Projekt ustawy przewiduje, iż:

Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1)     osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem osób wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej),

2)     twórcę i artystę,

3)     osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a.     w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b.     z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)     wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5)     osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.