• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Badania okresowe – wydłużenie terminu aktualizacji badań okresowych pracowników

Opublikowano ustawę wydłużającą czas, w którym muszą zostać uaktualnione badania okresowe pracowników po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

  

Przesuniecie terminu na aktualizację badań okresowych pracowników

W dniu 15 grudnia 2020 roku została opublikowana ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

Wcześniej Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadziła zawieszenie wykonywania badań lekarskich, o których mowa w Kodeksie pracy:

  • w art. 229 § 2 zdanie pierwsze (dot. okresowych badań lekarskich);

  • w art. 229 § 4a w zakresie badań okresowych (dot. m.in. przeprowadzania badań lekarskich na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę);

  • w art. 229 § 5 (dot. pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających).

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik, na podstawie dotychczasowych przepisów, byli zobowiązani do niezwłocznego podjęcia działań w zakresie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania wymienionych wyżej stanów. O rozwiązaniach tych informowaliśmy Państwa w naszej publikacji „Badania wstępne w czasie epidemii koronawirusa”.

Zgodnie z opublikowanymi 15 grudnia 2020 r. przepisami, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i zrealizować je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. W praktyce oznacza to, iż termin 60 dni został wydłużony do 180 dni.

Co więcej, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni (wcześniej był to okres 30 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.
 

Dodatkowe rozwiązania przewidziane przez Ustawę

Należy zwrócić uwagę, że Ustawa wprowadza również nowe rozwiązania, w myśl których w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

  1. w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisku pracy innym niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy– Kodeks pracy, zostają wydłużone do 180 dni,

  2. wstępnym badaniom lekarskim nie będę podlegały osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.