• Rafał Krzyżak, autor |

Dokument uprawniający do środków na rachunkach bankowych w Szwajcarii

Podstawowymi dokumentami w przedmiotowym zakresie są: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd powszechny właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy lub akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza. Każdy z tych dokumentów powinien zostać zarejestrowany w centralnym rejestrze spadkowym.

Obowiązujące od pewnego czasu przepisy przewidują także instytucję tak zwanego zapisu windykacyjnego. Jest ona o tyle interesująca, że pozwala na przekazanie następcy na przykład przedsiębiorstwa jako określonej masy majątkowej. W jego skład mogą oczywiście również wchodzić depozyty pieniężne, których uzyskanie będzie wymagało wylegitymowania się przed bankiem stwierdzeniem nabycia przedmiotu windykacyjnego. Nawiasem mówiąc uznaje się, że takie depozyty mogę być przekazane zapisem windykacyjnym także niezależnie od większej masy majątkowej (czyli na przykład bez samego przedsiębiorstwa).

Uznawanie polskich dokumentów w Szwajcarii

Zarówno Polska, jak i Szwajcaria są stronami Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oraz Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzonych z 5 października 1961 roku. W praktyce zatem polskie dokumenty potwierdzające dziedziczenie powinny zostać uznane w szwajcarskim banku po przetłumaczeniu przysięgłym na jeden z języków urzędowych oraz zaopatrzenie w klauzulę apostille.

Sądowy podział aktywów w Szwajcarii

Pewne komplikacje mogą pojawić się zwłaszcza na etapie działu spadku, zwłaszcza, gdy sukcesorzy nie mają pełnej wiedzy na temat szczegółów szwajcarskich depozytów. Sposób postępowania będzie wówczas determinowany zakresem posiadanych informacji jak również poziomem współpracy między współuprawnionymi (czy też jej zupełnym brakiem).

KPMG Succession Tool

Kancelaria prawna KPMG Law D.Dobkowski sp.k. współtworzy KPMG Succession Tool – narzędzie online umożliwiające szwajcarskim instytucjom finansowym dostęp do informacji i dokumentów z zakresu zasad sukcesji i prawa spadkowego, właściwych dla kraju pochodzenia klienta. Platforma zawiera regularnie aktualizowane dane, opracowane przez poszczególne firmy członkowskie KPMG. Bieżące doradztwo oraz kompleksowe informacje dotyczące zasad sukcesji w Polsce zapewnia kancelaria prawna KPMG Law D.Dobkowski sp.k. świadcząca usługi wsparcia prawnego przy sukcesji i zarządzaniu majątkiem. Więcej informacji na temat KPMG Succession Tool można znaleźć w broszurze.