W przypadku wypłaty należności obejmującej różne elementy wynagrodzenia należy dokonać jego podziału. Jeżeli podział taki nie jest możliwy, to pomimo, że należność wypłacana jest również z tytułów niepodlegających WHT, całość należności powinna zostać objęta WHT. Stanowisko takie zajął WSA w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z 20 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 476/20).

Polski związek sportowy, będący stowarzyszeniem, zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie WHT. Związek wskazał, że realizując swoje zadania i cele statutowe organizuje – m. in. na terenie Polski – mecze towarzyskie reprezentacji Polski w piłce nożnej z reprezentacjami innych państw. Umowy te podpisywane są z federacjami lub spółkami odpowiedzialnymi za organizację udziału tych reprezentacji w meczach towarzyskich. Podmioty te co do zasady posiadają osobowość prawną i są podatnikami CIT w kraju swojej siedziby. Polski związek sportowy otrzymuje od tych podmiotów aktualne certyfikaty rezydencji.

Zgodnie z umowami, polski związek sportowy wypłaca na rzecz zagranicznych federacji kwotę pieniężną, która obejmuje:

  • wynagrodzenie dla zagranicznych piłkarzy za udział w meczu towarzyskim oraz
  • tzw. kwotę meczową, która stanowi zwrot kosztów dla zagranicznej federacji  za przyjazd jej delegacji na mecz, przeprowadzenie działań administracyjnych związanych z organizacją meczu oraz kompensatę za udział po stronie federacji osób innych niż piłkarze i sztab trenerski (np. przedstawiciele federacji).

Zagraniczna federacja sama decyduje, na co konkretnie przeznaczy kwotę meczową. Polski związek sportowy nie ma na to wpływu. W uzupełnieniu stanu faktycznego polski związek sportowy wskazał, że nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, jaka część wypłacanej kwoty stanowi wynagrodzenie piłkarzy, a jaka kwotę meczową.

W ramach wniosku polski związek sportowy zadał pytanie, czy powinien pobierać WHT od wypłacanych należności w części, w jakiej dotyczy ona kwoty meczowej. W jego ocenie, kwota meczowa, w przeciwieństwie do wynagrodzenia dla zagranicznych zawodników, nie ma bezpośredniego związku między przychodem osiąganym przez zagraniczną federację, a spektaklem publicznym (meczem) wykonywanym przez sportowca. Wynagrodzenie za występ sportowca, jeżeli jest wypłacane innemu podmiotowi niż sportowiec (np. federacji), zgodnie z przepisami właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega opodatkowaniu w państwie, w którym działalność sportowca jest wykonywana. Kwota meczowa, jako element wypłacanej należności, która nie stanowi wynagrodzenia za występ sportowca, nie powinna podlegać WHT jako tzw. zyski przedsiębiorstw. 

WSA w Warszawie wskazał, że w przypadku wypłaty należności obejmującej wynagrodzenie za różne tytuły, w szczególności podlegające i niepodlegające WHT, należy dokonać jego podziału. W przypadku braku możliwości dokonania takiego podziału, jeżeli część wypłacanej należności dotyczy świadczeń objętych WHT, całość wypłacanej należności może podlegać podatkowi u źródła.

Sąd podkreślił, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym związek nie jest w stanie dokonać takiego podziału, w szczególności nie jest w stanie wskazać, która część należności dotyczy wynagrodzenia zawodników, a która kwoty meczowej.  Dodatkowo, zdaniem sądu, w świetle opisu zdarzenia przyszłego możliwa jest sytuacja, w której kwota meczowa może być także przeznaczona na koszty związane z występem zawodników w meczu. W takiej sytuacji, związek jako płatnik WHT, powinien pobrać podatek u źródła od całości wypłacanej należności obejmującej również kwotę meczową.

Komentowany wyrok WSA w Warszawie prowadzi do wniosku, że w umowie z zagranicznym kontrahentem warto  rozważyć wprowadzenie zapisów w zakresie rozbicia składników wynagrodzenia, w odniesieniu do poszczególnych elementów, za które będą dokonywane wypłaty. W szczególności warto o to zadbać, gdy chociaż jeden element wynagrodzenia może potencjalnie podlegać podatkowi u źródła. W przypadku braku takich zapisów lub innych dostępnych sposobów udokumentowania podziału całości wypłacanego wynagrodzenia na poszczególne elementy, może okazać się, jak w przypadku komentowanej sprawy, że WHT należało będzie pobrać nie tylko od części, ale od całości wypłacanego wynagrodzenia.

WHT | Podatek u źródła | Brak podziału wynagrodzenia