• Anna Panek, autor |

Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowy obowiązek każdego pracodawcy?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ten dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach pracy wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

Nowy obowiązek dla pracodawców

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego obowiązku – obowiązku zamieszczania w publikowanych ogłoszeniach o pracę informacji o proponowanym wynagrodzeniu brutto.

Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 18 (3f) do Kodeksu pracy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem tego artykułu, pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto.

Nie tylko informacja o wynagrodzeniu brutto

Proponowane przepisy przewidują iż w ogłoszeniach o pracę w których wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, należy również umieścić wzmiankę o tym, że kwota ta podlega negocjacji.

Niepodanie informacji o wynagrodzeniu brutto jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Projekt ustawy przewiduje również zmianę art. 281 Kodeksu pracy, który zawiera katalog wykroczeń, za które grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 281 ust. 8 Kodeksu pracy, karze grzywny będzie podlegał również pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie zamieściła informacji o proponowanym wynagrodzeniu brutto, informacji o możliwości negocjowania danej kwoty albo która zawiera stosunek pracy za wynagrodzeniem mniejszym, niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy.

Planowane wejście w życie

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 30 lipca 2020 roku.